'זארטיו - ןמא תואנדס

 
יעוצקמ 'זארטיו סרוק - קיולא
,םינועש ,ינאפיט תורונמ ,'זארטיו ,תוארמ תונולח
.תיכוכז ספיספ ,םילכ תואספוק
.הנהמו החונינ הריוואב םידומיל
תונטק תוצובקב םיכירדמ ינש
ברעו רקוב ,תויעובש תועש שולש לש תושיגפ 12
'זארטיווה תונמאל זכרמה - קיולא
03-5222040 ןופלט ביבא-לת 36 סנייר בוחר

'זארטיוה תונמא זכרמ
ןרוא תיב דלוסרפוס
.םימדקתמו םיליחתמל 'זארטיול םיסרוק
ופי 9 םילשורי 'דשמ הסינכ 2 המחנ

מ"עב לאפרליג
גניזויפו 'זארטיול ץראב הלודגה וידוטס תונחו גניזויפלו יסאלק 'זארטיול םיסרוק
דודשא 19 תכתמה
08-8560076
08-8560084
mail@gilraphal.co.il
http://www.gilraphal.co.il

 

Home                   Back - רוזח