לוסיפ - ןמא תואנדס

 
ןג תמרו םייתעבגב הריציו תונמא
ןג תמרו םייתעבגב הריציו תונמא
םירחא םימוחתב תויתריציל םרות תרצוי הבישח חותיפ
תונווגמ תוטישב םילכ תיינב ימרק לוסיפ
םירמוח בוליש רוטיע תוקינכט
תישיא הנווכה תונטק תוצובק
תרכומ תינמא וניפנוק יחרזמ הנדע םע
03-6778875 052-212589 ןופלט :םיטרפל
www.geocities.com/SoHo/Exhibit/6277

הקימרקו לוסיפל וידוטס הנחתה
רמיחה תיתריצי הדובעב תודוסי םינתינ הנדסב הקימרק סרוק
החונינ הריוואב לוסיפו בוציע
יביטרוגיפ לוסיפל סרוק
תועש שולש לש תושיגפ 35
רמיחב תוקינכט םוריע לדומ שאר וסרוט
סבג תוקיציו תוינבת
ןויסינ רועישל םינמזומ
03-6203477 03-5166089 ןופלט :םיטרפל

םיינבוא לוסיפ ירועיש ימרק לוסיפו תורדכ
תונטק תוצובקב םייטרפ םירועיש
ביבא לת ןופצב וידוטסב
לאלצב תרגוב הרומ םע
03-6496687 ןופלט ירוק הדנרק'ג

ברעו רקוב תוצובקו םידדוב
ןגה זאמ ולסיפ אלש הלאכל
תמאב םייעוצקמלו
לאלצב תרגוב תכרדהב
תויונמאל רפס תיבב הרומ
)הפיח תטיסרבינוא( תיטסיפרתטרא
ןד ינב בוחרב םימייקתמ םירועישה
03-5444670 ןופלט וטוס הרואיל

הקימרקב םיסרוק - תיריא וידוטס
.הקימרקב םינוש םיסרוק הלש וידוטסב תמייקמ לאלצב תרגוב
ודבעי ובש עובשב םעפ - דבלב דחא שדוחל םיימוי דח םיסרוק
םיישדוח בר םיסרוקו ,ישוס ישגמו הרואת ,ףוג ומכ םיאשונ לע
.םיינבוא די תדובע תוקינכט ודמליי םהבש
תיריא 03-5173128 ןופלט

לוסיפו תורדקל וידוטס
םיכרענ תונטק תוצובקב לוסיפו תורדקב םייטרפ םירועיש
לאלצב רגוב י"ע ברעו רקוב קדצ הוונב יטרפ וידוטסב
דעלג 03-6419767 ןופלט

ןיארק וידוטס
םיינבואב תורדק ירועיש
.תורוזלג יגוסו רמוחב היינב די תודובע העיבצ תוקינכט
םידימלת השולש דע תונטק תוצובק
03-5185277 ןופלט

דעלא
רויצו םושירל אנדס
תוהמו הקינכט
055853697
idlyman@hotmail.com

םיחרפב לוסיפ
.םיפסונ םיטנמלאו קרי ,םיחרפ םע הריצי יכילהת
תונורקע תרכה ךרד ללח תסיפתו לוסיפב תודוסי דומיל
.םיחרפ רודיסב
.ישיא ןונגס חותיפו םיימינפ םיכילהת תנבה ,ישיא יוטיב
.םיעוריא בוציעב ידיתע קוסיעל סיסב הווהמ סרוקה
בל יתליהק זכרמ ימת תיב הדברפ ןרוא :החנמ
03-5288827/9 03-6960028 ןופלט

תימוחת-ןיב תונמאל 209 טלקמ
art) ecnamrofrep(תיתנש גצימ תנדסב תופתתשהל םירצוי םישורד
ביבא לת םורדב םיזכרמ תיבבש שדחה וננכשמב םייקתת הנדסה .11/12-ה יעיבר םויב עובשה הליחתמש ,ןבר רמת תכרדהב
6425208-03 םיטרפל ןופלט -
תויולג ץוניק 'חר - םיזכרמ תיב
03-6425208
03-6425207
miklat@inter.net.il

ילאומש לארשי
.םדוק ןויסינ ילעבלו םיליחתמל םיינבוא תורדקל םירועישו תואנדס
.גוגיזו רוטיע תוקינכטב תוחמתה
.ישיא בצקב תומדקתהה .תונטק תוצובקה
.עפשב עדימהו םיעבצה ,תורוזלגה
ת"פ הלוגס 41 סוכרמ דוד ףולאה
03-9306139

 

Home                   Back - רוזח