תוניכמ

 
1988) -ב הדסונ( הנושארה הניכמה
.הרוטקטיכראו בוציע ,תונמאל םיהובג ס"יתבל הניכמ
.ןמפואק ןורוד תלהנהב
בוציע ,םירמוחו תוקינכטב תונווגמ תויוסנתה ,רויא ,רויצ ,םושיר
הכלשהב תונמאה תודלות ,תירוקמ הבישח חותיפ ,ידמימ תלת/וד
.דועו תיתריצי
הלו תיתוזחה הפשב הטילשל תובר תמרות תנווגמה תכרעמה
1-800-231-231 ןופלט

2000 תוניחבל םימדקומה םידומילה
םיימדקא תודסומל הלבק תארקל תיעוצקמ תיתשת תנכה
.תונמאו בוציע ,תולכירדאל
,לוסיפ ,רויצ לש תוקינכט בלשמה ידוחייו יתריצי תודובע קית תיינב
.הידמיטלומו םוליצ ,םימגד תיינב
16 דע קימעמ יטרואיתו ישעמ עדי תיינקה )תויפרג תונכות(
.תישיא היחנהב םירועיש
03-6293495 ןופלט

תולכירדאו בוציעל תימוחתניבה הניכמה
.לארשיב ןוימה יכילהתלו הסינכה תוניחבל הליבומה הניכמה
רטניו ירוא תלהנהב,דומילה תודסומ לכל.
קית תנכה .םיהובג םידומילל הנווכהו ץועי
הסינכ תוניחב לוגרתו ,תישיא היחנהב תודובע.
רויצו םושיר ,בוציעב םייסיסב םילכ תיינקה.
ךות ,דמימ תלתבו ודב תילאוזיו השחמה
םירמוח ןווגמב הדובעו,תובר תוקינכטב תוסנתה.
בלה תמושת לומ ,הצובקב הדימלבש ןורתיה :התיכב םידימלת 10 כ
וירושיכ יפ לע דימלת לכל םיישיאה הנווכההו
1700-50-85-50 058-373565 ויתומגמו
,הניכמה תרגסמב
.לאלצב ירגוב
http://www.hamechina.co.il/home.html

בוציעו תולכירדאל הניכמה
.רדא תליא ש"ע תינרוצה הפשל ינדיחיה ס"היב
הימדקאל םילבקתמש םידמעומ תרשכהל הדיחיה הממחה
.םלועבו ץראב תויתרקויה
בוציעו תולכירדאל הניכמה
ביבא-לת 14274 .ד.ת
6857116 ןופלט

בוציעו תונמאל ס"יתבל הניכמה
תויעבו תונמאו םושיר רויצ - תודרפנ תוביטח יתש תללוכ הניכמה
.בוציעב תויזכרמ
יפ לע הדובעו םיטבקט תריחב ,רויצבו םושירב םייסיסב םיאשונ
.תיוושכע תונמא לש תויעבב םיקסועה םיליגרת ,םיטסקט
:םימוחת לש בחר ןווגמב וקסעי בוציעה ירועיש
יט ,היציזופמוק ,עבצ ,הרוצ
5 י"בא ןב רתיא ץוביקה ינמא תנדס
03-6919680 ןופלט

 

Home                   Back - רוזח