רויצו םושיר - ןמא תואנדס
 
דעלא
רויצו םושירל אנדס
תוהמו הקינכט
055853697
idlyman@hotmail.com

<--------------------------------->

"ספדה תואנדס"
םיליחתמלו םיאמצע םינמואל
,ץע ךותיחב ספדה תואנדס תולהנתמ ביבא לתב םינמואה תיבב
.ריינ תריצי תנדס ןכו בירצתו טירחת ,םואלוניל ךותיח
םייוצמה םייאמצע םינמואל תולהנתמ וללה תואנדסה
םינינועמש םינמואל תישיא הכרדהכ ןכו ספדהה תוקינכטב
.הלא תוקינכטב תוסנתהל
:םיטרפל
051-207467 - 03-6820286 תואנדסה זכרמ ,רניד והילא
hirshgallery.com / Eliahu Diner

<-------------------------------->
רויצ תנדס דג ןמלוא
תרוקיב ,תונמאה תנבהו תוקינכט בוליש ,ישיא יוטיבכ רויצה
.םינואיזומבו הדוגאב תוכורעתב רויס העובק תודובע
תדוגאב 20:00 - 17:00 ישימח ימי .םימדקתמל יתנש סרוק
.ביבא לת םירייצה
03-5271502

ןמש יעבצ דעו ןורפיעמ תונמא
ברע וא רקוב תואנדסב םושירו רויצ
.תישיאה הריצילו לאודיבידניאל תיברימ תוסחייתה
.תרייצ תינמא ידי לע הנווכה
.םיניינעמ םיאשונו תוקינכט ןווגמב תוסנתה
.יעוצקמ תודובע קית תנכה םיניינועמל
03-7326614

ןופירט רהז לרווקא
חותיפ תיאפוריאה תרוסמה יפ לע םימ יעבצב רויצה תונמא
.תויופיקשב הטילשה
עבטהמ רויצה
וידוטסבו ףונב
תונוש תויוברתו תופוקתמ לרווקא ינמא תרכה ךות
.יטרואית לוגרת תייוולב
18:30 - 21:30 'ב ימיב םייקתמ יתנש סרוק
ביבא לת םירייצה תדוגאב
03-5226433
03-5246685

ץוביקה ינמא תנדס
ךשמה תנדס תויופקתשה
םימ יעבצב רויצב עקר ילעבל דעוימ סרוקה
.תויופקתשהל םיעגונה םיאשונבו רמוחה תופיקשב דקמתמו
,םיישיא םיטקיורפל תישיא היחנהב הוולי סרוקה
.תונמאה תודלותמ תואמגודו תודובע תרוקיב
19:00 - 22:30 'ה םוי
ץוביקה ינמא תנדס
בא ןב רמתיא
03-6919680 ןופלט

יביטיאוטניא רויצ תנדס
.רתויב לודגה ןורשכה איה רייצל הקושתה
וכפהלו רוציל קשחה תא לצנל דמלנ תיתצובק הדובע תרגסמב
,ינטנופס רויצ לש יוטיבל
.ישיאה ןוימדה ירגאמל תרבגומ השיג רשפאמה
ןייטשנייפ יקניפ ר"ד תייחנהב
03-5529797 ןופלט

יתונמא רויצ סרוק
םימו ןמש יעבצב רויצ ,הקיפרג ,םושיר
םידלי ירדחל םירויצ
.תכמסומ הרומו תרייצ ידי לי תונטק תוצובקב תישיא היחנה
םימדקתמלו םיליחתמל
םיאמדקאל יעוצקמ תודובע קית תנכהל וא יאנפה תועשב ביבחתכ
.בוציעו תונמאל
03-5250449 ןופלט
03-6994222

תינפי הרוחש וידב רויצ סרוק
יתרוסמ ינפי רויצב תוסנתהו הקימעמ תורכיה
,תיטתסא הבישחו תישעמ הדובע יכרד בוליש
רויצהו היפרגילקה תונמאל סיסב םיווהמה הרשעהו עקר םע
.ינפיה
הנומש ךשמייו רבמבונב ביבא לתב םינמאה תיבב חתפיי סרוקה
.םישדוח
הילט
06-6397363 ןופלט

קב ינד
ןמאה וידוטסב תישיא הייחנהב תונוש תושיגו תוקינכטב םושירו רויצ ידומיל
ביבא לת 14 רונמה
053-603776
back2@barak-online.net

םושירו רויצ ירועיש ןמנוק ףלוא
(לדומ תדובע ללוכ) םושירו רויצ דמלמ קרוי-וינב PARSONS תטיסרבינואמ ינש ראות
ברעה תועשב עויבשב םעפ
ביבא-לת םורדב גג לע וידוטסה
054-302533
talalon@zoot.tau.ac.il
www.aad.co.il/olafk

תימוחת-ןיב תונמאל 209 טלקמ
art) ecnamrofrep(תיתנש גצימ תנדסב תופתתשהל םירצוי םישורד
ביבא לת םורדב םיזכרמ תיבבש שדחה וננכשמב םייקתת הנדסה .11/12-ה יעיבר םויב עובשה הליחתמש ,ןבר רמת תכרדהב
6425208-03 םיטרפל ןופלט -
תויולג ץוניק 'חר - םיזכרמ תיב
03-6425208
03-6425207
miklat@inter.net.il

םוריע לדומ רויצ תנדס
םוריע לדומ רויצו םושירל קימעמ סרוק
)תויעוצקמ תוינדקר - תוילדומה(
.דועו הטשפה ,עבצה תרות ,הימוטנא ,הביטקפסרפ ,םושירה תודוסי
.ןמשב רקיעב ,תוקינכט ןווגמב תוסנתה
תימיטניא הריואבו הנטק הצובקב תישיא הכרדה
שומ לש וידוטסב
03-6023476, 058-484141
א"ת 40 הכלמה ןויצמולש
03-6023476, 058-484141
03-6049892
mosh1@actcom.co.il
www.hirshgallery.com

ינושאר תירוד
העונתה ךותמ רייצל ,הקיסומה ךותמ עונל ךרד תשקבמו הריציב המוסח השיגרמ תא םא
הביתכו רויצ ,רמוחב עגמ .ךמצעב ,עבצב ,המדאב תעגל
.בצקל הבשקה ךותמ תושגר ךותמ ישפוח רויצ -יביטיאוטניא רויצ דודיע
ולאה םירוצעמ תא ררחשל ךמצע םע ררבל

גהל הצור תא םא
הננער ןיטשנייא
09-7419622
dorish@zahav.net.il
http://planet.nana.co.il/doritri

 

Home                   Back - רוזח