הקיזומ - ןמא תואנדס

 
זולבב הרטיג
,א"ת בל לש הרטיגל ס"היב
.דועו לורנ'קור ,ירטנאק ,זולב ,זא'ג םידמול
םיליחתמל
,סיזאוא דעו סלטיבהמ םיריש ךרד ולוסו יוויל
הנהמו השימג דומיל תטישב הירואיתו םיוות
15 רנרב בוחר
03-5259640 ןופלט

הידמל ילקיזומ ץועיי
הידמל ילקיזומה ץועייב סרוק לש בורקה רוזחמה
בורקב חתפיי ,הקיזומל ס"היב - d.j ב
.םישדוח העבראכ ךשמב 17:30 -ב 'ב םוי ידמ םייקתיו
םישורדה תויונמוימהו עדיה תא ויפתתשמל הנקמ סרוקה
הקיזומ תועצמאב הריווא בוציעל
,םייקווישו םייקסע ,םייתונמא םיכרצל
ו
03-6990303 ןופלט

רב המלש םע םישגפמ
,תונטק תוצובקב ,תוידומיל תויתייווח תושיגפ 12
,לילצהו בצקה תרות יכבנ לא עסמב קלח חקול ףתתשמה ןהבש
לש תישיא תיטסימ היווחבו ,הלבקבו תודהיב ססובמה עדיב
.רב המלש יאקיזומה
.תומרהו םיאליגה לכל ףופיתבו הרישב תוסנתה
03-64833913 ןופלט

לוק חותיפ
תיתודידיו תישיא הדובעב לוק חותיפ ירועיש
.לוק חותיפל הסונמ הרומ י"ע
.תינשדח תיאקירמא הטיש יפל
,המב לע העפוהה רופישל םידחוימ םירועיש
םינשידואל הנכהו להק םע תרושקת
םיליחתמל םג םולשת אלל תורכיה תשיגפ
הניד 03-6875590 ןופלט

ןורוד הניד - קחשמל ןפלוא
תטיש יפ לע תרבעומ םייטרפ םירועישו תונטק תוצובקל תידוחיי הנדס
.קרויוינ neighborhood plqyhouse -ה
.תיתמיב העפוהו תוחיתפ ,זוכיר ,תומדה לע הדובע
.דב ינחבמו םינשידואל הנכה
03-5242793 ןופלט

תימוחת-ןיב תונמאל 209 טלקמ
art) ecnamrofrep(תיתנש גצימ תנדסב תופתתשהל םירצוי םישורד
ביבא לת םורדב םיזכרמ תיבבש שדחה וננכשמב םייקתת הנדסה .11/12-ה יעיבר םויב עובשה הליחתמש ,ןבר רמת תכרדהב
6425208-03 םיטרפל ןופלט -
תויולג ץוניק 'חר - םיזכרמ תיב
03-6425208
03-6425207
miklat@inter.net.il

 

Home                   Back - רוזח