הקיפרג - ןמא תואנדס

 
יתונמא רויצ סרוק
םימו ןמש יעבצב רויצ ,הקיפרג ,םושיר
םידלי ירדחל םירויצ
.תכמסומ הרומו תרייצ ידי לי תונטק תוצובקב תישיא היחנה
םימדקתמלו םיליחתמל
םיאמדקאל יעוצקמ תודובע קית תנכהל וא יאנפה תועשב ביבחתכ
.בוציעו תונמאל
03-5250449 ןופלט
03-6994222

הידמיטלומו הקפירג שוטניקמה תונמא
,סופדל האבה ,פושוטופ ,דנהירפ ,שוטנקימה תודוסי
םיטקפא ,תיביטקארטניא הידמיטלומ ,ואידיו ,דמימ תלת ,היצמינא
.טנרטניאל הקיפרג ,םיבשחוממ לוסיפו רוימ ,םידחוימ

.םינמאל דחוימ לולסמ ,השימג תכרעמ ,תישיא םידומיל תינכות
.תישעמ הדובעל הנכהו םייעוצקמ םיפיט
יי
03-5256502 :ןופלט

 

Home                   Back - רוזח