בוציע - ןמא תואנדס

 
םיטישכת בוציע - רדא
תונטק תוצובקב תופרוצ ירועיש
)אליסק( רדא לאקזחי תכרדהב
תופרוצל הקלחצה שאר רבעשל נלאלצב רגוב
"תינמוא"ב
:תישיא הכרדה םימדקתמו םיליחתמל
,הקיציל םתנכהו הוועשב,םילדומ תיינב ,עוקיר ,טישכתה בוציע
.םינבא ץובישו תומחלה
ישיש ימיב תדחוימ התיכ תחתפנ
03-6290896 ןופלטב המשרה
03-5281967 סקפ

תימוחת-ןיב תונמאל 209 טלקמ
art) ecnamrofrep(תיתנש גצימ תנדסב תופתתשהל םירצוי םישורד
ביבא לת םורדב םיזכרמ תיבבש שדחה וננכשמב םייקתת הנדסה .11/12-ה יעיבר םויב עובשה הליחתמש ,ןבר רמת תכרדהב
6425208-03 םיטרפל ןופלט -
תויולג ץוניק 'חר - םיזכרמ תיב
03-6425208
03-6425207
miklat@inter.net.il

ןבר רמת תייחנהב גצימ תנדס
תיתנש גצימ תנדס (performance-art)
11/12-ה יעיבר םוימ לחה - ןבר רמת תייחנהב
19:00 העשהמ יעיבר םוי לכבו
- 6425208-03 םיטרפל
24 הידראג-הל 'חר ,םיזכרמ תיב
03-6425208
03-6425207
miklat@inter.net.il

ילאומש לארשי
.םדוק ןויסינ ילעבלו םיליחתמל םיינבוא תורדקל םירועישו תואנדס
.גוגיזו רוטיע תוקינכטב תוחמתה
.ישיא בצקב תומדקתהה .תונטק תוצובקה
.עפשב עדימהו םיעבצה ,תורוזלגה
ת"פ הלוגס 41 סוכרמ דוד ףולאה
03-9306139

 

Home                   Back - רוזח