דוקיר - ןמא תואנדס

 
AFRO DANCE
תינתא תיאקירפא הקיזומ יוולב AFRO DANCE -ב םירועיש
,חורה תוממורתהבו ההובג היגרנאב תינפוג תוליעפ
,ףסונב 4.1. -מ הייריעה דיל דוקירל וידוטסב
המירזבו בצקב ,םיעוריאו תוביסמב תיתצובק הלעפה
הנליא 03-5107333 ןופלט

לוחמו העונתל וידוטס - תבזילא
.תבזילא םע ןטב ידוקיר
.סלזנוג-םי ירמת םע וקנמלפ ידוקיר
,זיירקנדלפ ,תולמעתה ,תעדומ העונת
:ףוגה בוטיחו יבוריא,תיטסילוה תולמעתה
.ינרדומ לוחמ ,זא'ג ,םיינבוק-ורפא םידוקירו הסלס
,גזוממו בחר םלואב םיכרענ םירועישה
.םירומה בטימ םע
ביבא לת 140 ףוגנזיד
03-5231542 ןופלט

םירגובל ז'אג - רקוצ ןונרא
.םימדקתמ/תיסיסב המרב םירגובל תוצובק תוחתפנ
.ימנידו יבצק ,יוושכע ז'אג
לוחמב םירועיש ןכ ומכ ברעה תועשב םימייקתמ םיירועישה
סיינ סיריא םע תיסיסב המרב םירגובל תוחיתמ ירועישו ינרדומ
ביבא-לת 103 ואדרונ 'דש A וידוטס
6059683 ןופלט

םיינולסו םייניטל םידוקירל ס"יב - ילאד
.ךלש ןמזבו בצקב הלכ/ןתח םייטרפ םירועיש
.זוזה תב/ןבל המאתה ,בצקב הטילש
לא רהמ רתויש המכ עיגהל תודחוימ תויצאירו
.םיישפוחו םימרוז שיגרהלו םידוקירה תבחר
5710044 5060012 052-497054 ןופלט

תימוחת-ןיב תונמאל 209 טלקמ
art) ecnamrofrep(תיתנש גצימ תנדסב תופתתשהל םירצוי םישורד
ביבא לת םורדב םיזכרמ תיבבש שדחה וננכשמב םייקתת הנדסה .11/12-ה יעיבר םויב עובשה הליחתמש ,ןבר רמת תכרדהב
6425208-03 םיטרפל ןופלט -
תויולג ץוניק 'חר - םיזכרמ תיב
03-6425208
03-6425207
miklat@inter.net.il

 

Home                   Back - רוזח