קחשמ - ןמא תואנדס

 
ןורוד הניד - קחשמל ןפלוא
תטיש יפ לע תרבעומ םייטרפ םירועישו תונטק תוצובקל תידוחיי הנדס
.קרויוינ neighborhood plqyhouse -ה
.תיתמיב העפוהו תוחיתפ ,זוכיר ,תומדה לע הדובע
.דב ינחבמו םינשידואל הנכה
03-5242793 ןופלט

קחשמל ס"היב - ןורש רדנסכלא
המלצמ לומ קחשמל ס"היב - ןורש
דועו שדח יבא ףשר ןופירט תרנכ רמ ונאילו'ג רדנסכלא ןורש םע
.ינויזיוולטו יעונלוק ,ימוק יטמרד קחשמ קחשמה תודוסי
ילטנמירפסקא ןורטאית
.םינשידואל הנכה ,םיטנדוטס יטרסלו תויונכוסל הינפה
ברע ידומיל ,םימדקתמלו םיליחתמל
03-6203901 ןופלט

ץיבוקסומ יפוס - קחשמה תונמא
,היצזיבורפמיאו קחשמה תונמא ןורטאית תנדסל המשרה תמייקתמ
.הקינכמויבו העונת ,תישיא ןיבה תרושקתהו תויתריציה שומימ
קחשמ ידומילל יתנש תלתה רפסה תיבל המשרה תכשמנ ליבקמב
03-5257203 ןופלט

קינפו השמ - קחשמל וידוטסה
? להק דחפ
.הז תא דומלל רשפאש וא יעבט ןורשכ שורד םאה
.יאקירמא עדי י"פע תיתודידי הריוואב קחשמ תותיכ
קינפו השמ תלהנהב
)ל"הצ ןורטאית דרבאה ןור תללכמ המיבה ביתנ ןסינ (
.ןורטאיתב תועפוה ומייקתי ןכו רמג תדועת קנעות םימייסמל
םולשת אלל תורכיה תשיגפ
השמ 03-6875590 ןופלט

תימוחת-ןיב תונמאל 209 טלקמ
art) ecnamrofrep(תיתנש גצימ תנדסב תופתתשהל םירצוי םישורד
ביבא לת םורדב םיזכרמ תיבבש שדחה וננכשמב םייקתת הנדסה .11/12-ה יעיבר םויב עובשה הליחתמש ,ןבר רמת תכרדהב
6425208-03 םיטרפל ןופלט -
תויולג ץוניק 'חר - םיזכרמ תיב
03-6425208
03-6425207
miklat@inter.net.il

 

Home                   Back - רוזח