.שריה הירלגב שומישה יאנת

.רתאה תומיאתו תורשכל שמתשמה ינפב םיארחא ונא ןיא .דבלב רויסו הייפצל הדעונ שריה הירלג
. דבלב רקבמה לע איה הירלגה רתאב שומישה תוירחא
.שריה הירלג רתא לש שומישה יאנתל ךתמכסה תא רשאמ שריה הירלגב השילג / שומישה


: םירצוי תויוכז

.שריה הירלג לש השוכר םה רתאב הקיפרגהו םימוליצה לכ
תלבק אלל הירלגב םיגצומה םידומעה תלוכת לכ וא/ו ,םידוק ,םידומע הרוצ לכב קיתעהל ןיא
.םירצוי תויוכז קוח לש הרפהכ בשחת ל"נה יאנתה לש הרפה לכ .שריה הירלגמ בתכב רושיא


: שריה הירלגל םירושיק

.הירלגה ידומעמ דומע לכל רושיק רוציל תושרה תא שי רחא רתא לעב לכל
- הירלגה ידומע ץבשל רוסיא לח
הירלגהמ בתכב רושיא ןתמ אלל ,רחא רתאל תכיושמה (frame) תרגסמ ךות-לא


: תוירחא

.גוס לכמ תוירחא אלל תגצומ שריה הירלג
.הירלגה ידומעב הייפצה ךלהמב הקספה וא העיטקל תיארחא הניא שריה הירלג
.דבלב שמתשמה לע לוחי הירלגה רתאב שומישל רושקה ףיקע וא/ו רישי ןוכיס לכ
.התוניקתל תיארחא הירלגה ןיאו ,דבלב הצלמהכ אבומ הירלגב גצומה רושיק לכונתבותכ לא הנפ אנא ,רקע רושיק וא הירלגה ידומעמ דחאב האיגש תאצמ םא
tuvya@hirshgallery.com
! הדות

: םירתא ירושיק

תרשפאמ שריה הירלג
,םירחא םירתאל םירושיק ןיקתהל הירקבמל
.םינקתומה םירושיקה ןכותו תוניקתל תיארחא הניא הירלגה

: רושיא

.שומישה יאנתל ךתמכסה תא ת/רשאמ ה/תא ,הירלגה רתאב ךשמתשהב


.רתאב השילגה ךלהמב הנהמ רויס תלחאמ שריה הירלג


--------------------------------


USE OF HIRSH GALLERY IMPLIES AN AGREEMENT TO THE FOLLOWING:
 
Hirsh Gallery is for Visit & Tour only. We do not warrant its
correctness or its fitness for use. The risk of using it remains
entirely with the Visitors. While using this site, you agree to
have read and accepted our terms of use 


Copyright Information:

All pages and graphics on this Web site are the property of
Hirsh Gallery Pages, code or other content from Hirsh Gallery
may not be redistributed or reproduced in any way, shape, 
or form without the written permission of Hirsh Gallery Failure
to do so is a violation of copyright laws.
 

Linking to Hirsh Gallery:

Any Web site may link to any of the pages on Hirsh Gallery. 
However, pages from Hirsh Gallery may not be embedded in a frame 
from the referring site, without the written permission of 
Hirsh Gallery.


Warranties:

Hirsh Gallery is provided without warranty of any kind. 
There are no guarantees that use of the site will not be subject 
to interruptions. All direct or indirect risk related to use of 
the site is borne entirely by the user.    
Hirsh Gallery may contain inaccuracies or errors. 
Hirsh Gallery makes no guarantees regarding the accuracy of the 
site or its contents. If you discover that the site or its 
contents contains errors, please contact us so these can be corrected.

Contact : 
tuvya@hirshgallery.com   

Linked Sites
Hirsh Gallery contains links to other sites. Hirsh Gallery is not 
responsible for any content that appears on these linked sites.

 
Your Conduct:

While using this site, you agree to have read and accepted 
all the information on this page.

 

HIRSH - Art Gallery, wishes you a nice time during your Gallery Tour