םלועבו ץראב ,שופיח יעונמב םכתכורעת םושיר

.ךתכורעתב רוקיבל הצלמה חלש

doteasy.com - free web hosting. Free hosting with no banners.

הירלגה סקדניאל ךתכורעת תא ףסוה

שריה הירלגב גיצמ
םלועב שופיח יעונמב תיטמוטוא המשרהל
:המגודל ךתכורעת תבותכ תא - Website URL: תינולחב קתעה
www.hirshgallery.com/david1.html
( HTTP:// תמודיקה אלל )
ךלש ליימיאה תבותכ תא ףסוה
GO לע ץחלו

Search Engine Submitter

?ךתבותכ איהמ עדוי אל

,ךתכורעת דומעב רבכעה לע תינמי הציחל
.תבותכה תא תינולחה ךותמ קתעהו - - Properties -םיניפאמ - רחב


Gallery HELP - הירלגה תרזע


! םכבל תמושתל- שריה הירלגב םיגיצמ
הכורעתל הרישיה תבותכה תא םושרל שי

"זופת"ל רתא ףסוה

תילגנאב רתא וא ,ירבע ןכות לעב תויהל רתאה לע :םכבל תמושתל
.םיילארשי םיאשונל הקיז לעב
םילבקמ םה ,םימיאתמ םיאצמנ םה םאו ונידי לע םינחבנ םירתאה לכ
.בורקה ןוכדעב "זופת"ב םיללכנו גורידו רואית
.(םודאב םיעיפומה תודש אלמל הבוח :הרעה)

:ךמש
:הרבח
:ינורטקלא ראוד
:ןופלט
:סקפ
:רתא

:רואת

"ענענ"ל רתא ףסוה

וא 'יטיס-הלאוו', 'ענענ-טנאלפ' יפד ומכ ,םייטרפ םירתא
יללכה םירתאה ךירדמב ומשריי אל - םהימודו iol'-ב-ךתיב-הנב'
!ענענ לש

,םרתא לש יטמוטוא םושירל םיכוז 'ענענ-טנאלפ'ב םירתאה ינוב
.ענענ לש םייטרפה םירתאה תיירוגטק תרגסמב
  
: חלושה םש   
: רתאה םש   
: e-mail   
: רתאה תבותכ   
: רתאה גוס   
: חתפמ תולימ   

: רתאה לש (רצק) רואית   
   

"הלאוו"ל רתא ףסוה


!הלאוול רתא תפסוהל השקב

.םימייק םירתא ןכדעל וא ךירדמל םישדח םירתא לש תובותכ חולשל םכתא ןימזמ !הלאוו

:םיאבה םיאנתב םידמועש ,םירתא תומש חולשל ולדתשה

םניאשו) םהב ןיינע שי םישמתשמה ללכל רשא תילגנאב וא תירבעב םיילארשי םירתא .1

.(םיייטרפ םישמתשמ לע םירתא

,הקיפרג ,ןכות ,ןויער תניחבמ טנרטניאב םיבוטה םירתאה - םלועהמ םייתוכיא םירתא .2

.'וכו רוביצל ןיינע ,תוינכדע

.יתועמשמ ןוכדע וא רופיש ורבע ךא !הלאווב םיעיפומה םירתא .3


:ןוכדעה גוס
:רתאה גוס
(החפשמ + יטרפ) :חלושה םש
:ינורטקלא ראוד
:רתאה םש
:רתאה תבותכ
:תירבעב חתפמ תולימ
:תילגנאב חתפמ תולימ
:רתאה לע רצק רואת


"הלחא"ל רתא ףסוה

.םלועב ןהו ץראב ןה ,םישדח םירתא לש תובותכ חולשל םכתא ןימזמ "הלחא"
םיליכמה םירתא ולבקתי אל ,ותושיגנו טנרטניאה לש יבמופה ויפוא לשב
.םדא תביד איצוהל םילולעה וא תויטרפל הרידח ,תומילא ,תונעזג ,יפרגונרופ רמוח
.םימלוה םינוירטירקו התואנ המר לע רומשל ונל ורזיע אנא

.תילגנאב וא/ו תירבעב ספוטה תא אלמל ןתינ - םכתויחונל

:יטרפ םש :החפשמ םש

:תבותכ :הרבחה םש

:סקפ :ןופלט

:ינורטקלא ראוד

:רתאה תבותכ

:רתאה םש


  רתא ןוכדע שדח רתא

תילגנאו תירבע דבלב תילגנא דבלב תירבע
םלועהמ רתא

:רתאה לש רצק רואת
ךילע עונמה/סקדניאה לא סנכוי רתאהש תנמ לע
.רתאה תא ראתמה (הלימ 50 דע) ריצקת םושרל


.םייזכרמ םיאשונ הרשע הלחאב
:רתאל רתויב המיאתמ ךתעדלש הירוגטקה תא ןמס אנ

הלכשהו ךוניח | עדמ םיבשחמו טנרטניא
הלכלכו םיקסע תואירב
טרופס | רודיבו יוליב יאנפ הליהקו הרבח
תוריית עדימו תושדח
תונמאו תוברת הקיטילופו לשמימ ,קוח
 
(םיישיא םירתא) םינבל םיפד


"גניק-טנ"ל רתא ףסוה


 
?גניקטנ סקדניאל רתא ףיסוהל םיצור
?בוטו קילדמ ,ןיינעמ רתא םתאצמ
.םוקמה הז
רתאה תבותכ תא ונילא וחלש
.הטמלש טסקטה תביתב הרצקב ותוא וראתו
.ופיסוהל תורשפאה תא ןחביו רתאה תא קודבי גניקטנ תווצ
?הדות 
:יטרפ םש
:החפשמ םש


:ינורטקלא ראוד תבותכ

:רתאה תבותכ
:רתאה םש


:רתאה תפש

  :רתאה רואת