תונמא שופיחשריה הירלגב םיחרוא |   הירלגה םורופ   | תישארה הסינכל    |    םיפדעומב הז זומע רומש |
| שומיש יאנת   |  USE AGREEMENT   |  .תולאשו | ,תושקב | ,תועצה |  רבחל הז דומע חלש