.שריה הירלגב תגצומה תילאוטריו הירלג תיינב
----------------------
.ןאכ ץחל ,המגדהל

.רלוד -$ 300 הכורעתה תמקה
.הנשל רלוד -$ 55 - הקוזחתו לוהינ
--------------------------------------

.הגוצת רושיאו המשרה ספוט
Registration Form
tel' no' - :רפסמ ןופלט #-:Whole Name-אלמ םש#
Your Site-ךרתא תבותכ #-Email -ינורטקלא ראוד#

תופרטצה תויחנה           ! הבוח תודש -- #

Here Your Confirmation, being Exhibited in Hirsh Gallery.

: שריה הירלגב ךתודובע גיצהל רושיאו המכסה ןאכ םושר -- #
תירבע תדלקמ     |
רשק תריצי | הירלגה םורופ | ? םינתונ המ | תופרטצה תויחנה