מפגשים מהסוג החזותי

ספדה 


תונמאהו ץפחה לש תימויקה םתוהמ


הכרכנ תונמאה תוהמ רבדב הלאשה םירשעה האמה ךלהמב
תולאש יתש .הביבסה וא ץפחה תוהמ רבדב הלאשב םיתעל
ונא םהבש םינפואל וא ןפואל סחייתהב ולאשנ הלא לקשמ תודבכ
תוביבסהו םיצפחה תאו תונמאה תריצי תא םישרפמו םיספות
.םייח ונא םהבש

איה טירגמ הנר יטסילאירוסה ןמאה לש םייומידה תדיגב
תופסונ תוריצי םג ךכ .וללה תולאשה תא הלעמה חתפמ תריצי
הסיפת ירושימב תואיצמה תא ונלש הנבהה ךרד תא תונחובה ולש
לש ףסונ רושימכ בשחנה ,רויצב וא ןורכיזב ,םולחב :םינוש
.תואיצמה תסיפת

ןוגכ תולאש תולעמה תופסונ תויטסילאירוס תוריצי ןייצל ןיינעמ
,לשמל ,םייהנפוא טרמ לש הוורפמ םייושעה םילכה תרדס :הלא
הריצי
,ןמגילז טרוק לש "טוהיר הרטלואה" הרדסב םילגרה ףרפרשו
ךכ .ץפחו םדא יקלח ,תונמא ןיב יטסילאירוס םושייב םיגזממה
ןחלוש ,טוהיר ילספ ובצעב .סנו'ג ןלא פופה ןמא השוע םג
תינימ החונתב תוערוכה םישנ לש םיסיסב לע םינעשנה תואסרוכו
השיאה תייגוס תא הטוב ןפואב הלעמ אוה ,התפמו העונכ
.ינימ טקייבואכ

,וב ישעמ שומישל םג םיאתמ סנו'גו ןמגילז ,ילאד לש טוהירה
תא םילרטנמה םייהנפואו טירגמ לש םיטקייבואל דוגינב תאזו
שומישל תונתינה תוריציה ןה .םייתונמא םיעצמאב םהב שומישה
הלעמה יטסילאירוס יפוא תואשונ "שומישה תולרטונמ" הלא ןהו
.ץפח-םדא יסחיו תואיצמה תסיפת ,םויק לש תויתוברת תולאש
.לנרוק ףזו'ג ןמאה לש ויתוריצי תא ףיסוהל ןתינ וז הירוגטקל
ןהבש תואספוקכ תויונב ויה ויתוריציש ידוחיי ןמא היה לנרוק
,ישיא ןורכיז לש םיאשונכ םירוצנה םיימיטניא םיטקייבוא סינכה
."םירצמ" ותריצי הווהמ ךכל המגוד .יתוברתו ירוטסיה


תיגשומה תונמאה סיסבב םג תדמוע ץפחה לש תימויקה תוהמה
.םירשעה האמה לש םישישה תונשב החמצש (תילאוטפסנוקה)
תא ררועמ ,םיטלובה םילאוטפסנוקה םינמאה דחא ,תוסוק ףזו'ג
.ולש תונוש יומיד תורוצל סחיב ץפחה לש תימויקה תוהמה
אסיכ לש םולצת דימעמ אוה הריציב
."אסיכ" הלימל תינולימ הרדגהו יסיפה אסיכה דצל

תונורתפב רתויו תולאשב תוחפ ןיינעתהש ןמא אוה סייוב ףזו'ג
אפרמכ ודי לע ספתנ ןמאה .ישונאה םויקה תויעבל םייתונמא
תא רשק אוה .םייאמק םיסקטו םירמוח תועצמאב אפרמה יתרבח
סחיי סייוב .תודרשיהה םע םויקה תאו ינחלופה םע םוי-םויה
ותפיאש .תויבויח תויגרנא הב שיש השודק םימיוסמ םיצפחל
ותדובעב ,לשמל ,יוטיב ידיל האב אפרמ שומיש תונמאב תושעל
תוכרע תוכרשנ הירוחאמש תינוכמ - "תודרשיהה תולחזמ ליחנ"
.תודרשיה

תוסחייתה לש תורחא תואמגוד שי םיעשתהו םינומשה תונשב
םיצפחה וא ץפחה .השודק לש םיילמס םיחנומב ץפחה תוהמל
םידירש ומכ וא קיתע לספ ומכ ,(לטסדפ) הבגומ סיסב לע םיבצומ
םיפדמ לע םרמשלו םדדובל יוארש םיוסמ יתוברת ןדיעמ םישודק
םייח לש ויתוריציב םיצפחה םיעיפומ ךכ .תונירטיווב וא םידחוימ
ןראק לש ה תריציבו ."הנושו רושק" בצימ ב ,לשמל ,ךבנייטס
לש ירצונה יומידב תינמאה תשמתשמ ובש ,"קירה אסיכה" ,ילניפ
ךרדבו ,םימיה תירחאל הפצמה דובכה אסיכ אוה ,קירה אסיכה
.סדייאה תלחממ תוומל תסחייתמ וז

ספדה