ארקש םירפס ךותמ םיטפשמ ףסא תורפסל טנדוטס ,יש
. םתוא רביח
.םיטפשמ ףסואמ ילולימ 'זאלוק ....... האצותה


'זאלוק

הלגלגב ,תונטקה תוירכוסה תא לוכאל הלחה איה
תוטילב תורצוי ויהש םוקמב ,הינשל תחא יחלמ ןתוא
,תונטק
יכ , ישוקב המשנ איה ,הארמל הדמחנו תלדוגמ ,ששו םישולש ליגב , הנמש השיא התייה איה
.לופכה הרטנס תחת דע אשנתה הדימה לע רתי אלמה הזחש ,ךכ תקדוהמ התייה התלמש תיזח
םיווחתשמ רהנה תודג לעש םיצעה לכ יכ הל המדנ ,לודגה םוחה לע ףסונ ,ןייה תעפשהב
.םהינפ לע הרבעב הינפל

תא תוארל הלכי החותפה תלדל דעבמו ,ךרדה דצב היונב ,הנבל תירפכ הינסכא וז התייה
.קפלדה לש קירבמה זילפה
.ןבלה ףוצרפה עקר לע ותמצועב עיתפה היניעב לוחכהו ורעפנ היפעפע
רשוא םירשואמ םהש ,םיפרוטמה םתוא דחאל ותוא הכפהו ,ירמגל וילע טלתשהל החילצה איה
םהב ררועל ידכ ,התלמש ילוש עגמב וא השיא לש הטבמב םהל ידו ,רשיה לכשל לעמש בהלנ
.המוצע תובהלתה
,תושדח תוקושת וב ררוע ,הליגר יתלב הרוצב בוטב ומצע שוחל ול םרגו וחומ תא לבלב ןייה
.תואבל המומע הייפיצו הנושמ ההימכ
וארנו ,םירוחשה ויסנכמ עקר לע הארנ ןבלה הקוש יכ דע הבוהצה התלמש תא התלעה איה
.הנתמב הל קינעה עסונה ןכוסהש ,הלוחכה תיריבב תוזוחאה תומודאה היברג
רדח ךרד התוא אשנ ,הצונ הלקשמ וליאכ התוא ומירהב ,רבד דגה ילבמו , התוא קביח אוה
.םיחרואה
םיברש תדמתמ החכוה לבקל ,תצרענ תויהל : המצע ינפב קר התדוה םהב הלש םירוראה םיפחדה
.התצרש האלנ יתלבה ינימה קופיסבו , הב םיקשוח
,,ינממ תוחפ אל תינבצעו החותמ התייה איהש יתנבה עתפל ,והשלכ החלו תננוצ התייה הדי
.ךויחב יל הבישה איהו הילא יתכייח ,דימ הרפתשה תימצעה יתשגרה
.המישנה הרצק םהינשל יכ דע ,הכורא הכ הקישנ ול הקשנו וראווצב זא ותוא הקביח איה
,םהיתובהלש תא הטיטרה חותפה ןולחה ןמ םיצרפ חורו ןחלושה לע ודמע םיהובג תורנ
.הפוג ירבא לע םיללצ וקחיש תובהלשהו
םדה ,ייתועבצא לומ לא וחשקתהו ורקדזה היתומטפ , הירבאב תוינויחה תא שוחל יתלוכי
",יפוגב עגונ ךרשב תא שיגרהל הצור ינא" ,השחל ,בוט רתוי הברה ךכ , יקרועב טהלתה
.הידש לא ידי תא הכשמו החונת-יונישל הלתפתה בוש

ועברב דמעש ,רוויחה חריה רוא ,ףצפצל ולחה םירפצהו ,רקובה רוא םע ובכו וכלה םיבכוכה
.הרירק רקוב תונפל תעש וז התייה ,ןגה יצע לע ריאה ,ןורחאה
.ינשגרו דורצ סלאו ילילצ וכותמ איצוהו ודיל בשיו הניפבש קיתעה רתנספל שגינ ,םק אוה
",התיבה בושל וישכע יל בטומש תבשוח ינא " ,הביגהשכ הלוקל בנגתה הנושמ לילצ
איה ,המואמ הרמא אל איה " ? יל תברסמ תא " , יתוואג אולמב ימוקמב יתפקדזה
.הלימ רמול אלב יב התהב
תיווע וייחב הנושארה םעפב שח אוהו ,רחינו שבי ויפ , וחלחלנ וידי - ןיבה זא ,עדי זא
.דחפ לש הרזומו תכחוגמ
,ראשה תא שחינו תצק ןיבה אוה ,םדוק עשפ לע הטרח ןיעכ ,הקיצמו הזע הריקדמ שח אוה
.זא םתדירפ לש הניצסה ויניע ינפל התלע בוש
ויסנכמ ,והזח תא תאז םע ופשחב ,ןוילעה וליעמ ירותפכ תא םרפו ועבוכ תא בוש שבח אוה
.השוחכ ןטב ביבס ויכרי לעמ הכרכנש המודא הרוגחב וקזחוה
ריהבהל םיליחתמ םימשה יכ האר ,םוניהיג ירוסיי לבס ובש ,שממ חצנכ ול המדנש המ ירחא
שח אוהו התפר ופוגב תוחיתמה ,המ םושמ בוט רתוי ומצע שח אוה ,וילעש םיפנעה גג דעבמ
. הקספ ובל תומלה ,הלקה

ףדנ לושיב לש זע חירו ,שממ חותפ היה ףא םהמ דחא ,םיראומ ויה הנותחתה המוקה תונולח
.ונממ
לע ףירח הקשמ םיתושה םישנאכ ,ןיפוליגב תצק םהו ,לבלובמ יד םשאר היה , םשמ ואצי רשאכ
.םהינפ לע הבשנ הלק חורו ריוואב המיענ תומימח התייה ,הקיר הביק
הפ םילעופ תוצובקו ,קחרמב םיצע תוצובקו ,האובתה הלדג םהבש ,םיחותפה תודשה וארנ רבעמ
,קונית תלגע םיכשומה ,םיעוצעצ ייומד םינבל םיסוסו ,תובובכ םינטק קוחרמ םיארנה ,םשו
.עבצא לדוגכ ולדוגש םדא םהב גהונו

תומוקמב קוידב םינוכנ םיבוטיחו , תושימג תועונת הל ויה ,הל הקלתסהשכ הב יתננובתה
היברגב םירפתה-יווק וליאו ,דמחנו בוטח זוכעב יתנחבה הבג תא יל התנפהשכ ,םימיאתמה
.יפוד אלל הלאו הלא -הילגרו הילוסרק לע םיקלחו םירשי וחתמנ

.הטמלמ רהנה לע המומע המודא תבהלש החינהו םיצעה ירוחאמ לא התע העקש שמשה
.יוארכ הניבהל לוכי וניאש הרזומ תושגרתה ןימ,אלפנו םיסקמ ,וב זחוא ףושיכ יכ שח אוה