.המד תרזעב וסאקיפ תא המיסקה איה

.יטסילאירוס סותימל הכפה וסאקיפ םע "ר'אמ הרוד" לש הנושארה התשיגפ
,עודי הפק תיבב ןחלוש ביבס וידידי גוחו וסאקיפ ובשי ,1936 תנש תישארב
תופפכ תויוסכ השאה ידי .ךומס ןחלושב תבשויה השא טהלב ןחב וסאקיפ
תוקוספ תועבצאב תחנומ הינשה הדיו ,ןטק רלוא הזחא תחאה הדיב ,תורוחש
םעפ לכבו ,וז רחא וזב היתועבצא ןיב רלואה תא תצעונ ,ץעה ןחלוש לע
ףטפטל ולחה םד תופיט ,הפפכה לע םד םתכ עיפוה העבצאב עגפ רלואהש
.ץעה ןחלוש לע
.ותשקבל תידרפסב הבישה איה ,הריכהל שקיבו הנחלושל שגינ וסאקיפ
.תרכזמל תופפכה תא שקיב וסאקיפ ,בוחרב
הבהאה תוישרפמ דחאל הרזח איה רצק ןמז רחאלו ,סירפל הרהימ הרוד
.וסאקיפ לע ורבעש תוברה הבהאה תוישרפה ןיבמ רתויב תיתועמשמה
.תיכוכז תנצנצב םדה תוגופס תופפכה תא רמש וסאקיפ

-הריוואה התיה םסחיב יתועמשמה רופיסה ,תררחסמה המרדה דבלמ
,"ר'אמ הרוד" לש תרייוצמה התומד תא הנייפאש תיטסיכוזמ-ודאסה
."הכובה השאה " םיתוועמהו םילתופמה םירויצה תרדסב הארנש יפכ
תועשורמה ויתולועפמ המכ לש ןברוקהו הקינרג"ב קיעמה אשונה
.40 -ה תונשב םתעפוה רחאל וסאקיפ לש תוליפשמו

.תלבוסה השאה לש תילאסרבינוא תומד ,ר'אמ הרודב תוארל רשפא
. רטסאמה לש ויכרב לע תיטסיכוזמה תדגוסה התיה איה
.לבסו באכ לש ימלוע למסל וכפה הינפ
,תיבונס תודידב ייחו ,תיתד הינאמ ןועגיש ךות-לא ורדרדתה הייח
.התלודג ןורכזו ,התנומא לע היח איה
."הכובה השאה" ראשיתו התיה "ראמ הרוד"

,רשכומ יטאורק טקטיכראל תב ,"'ץיבוקראמ הרודואת"-כ הדלונ איה
""New Photography "שדח םוליצ" תרקבמל התיה, 20-ה תונשב ,התורגבב
,ידוחיי ןפואב הייח תא היח איה .ןוצרו המצוע תבר תינמא התיה איה
םישגופה תא םלהב וכה ,םיעזעזמ םיעבצב עובצ היהש הרעש .ץרמנו עפוש
.התוא
רתוי אל התיה איה ,תתושה המדמ םסקוהש ,וסאקיפ םע תילרוגה התשיגפל דע
.םייחה לש הליבס האצות רשאמ
, 30-ה תונש לש תינוקיא תומדו ,תבתוכ ,תרשכומ תינמאל
. היפרגויב עיגמ ,1997-ב הרטפנש ,"הקינרג" לש הזומה תנתונו

-Dora Maar - with and Without Picasso