םיסוריוה ןדיעב תונמא
ותזיחאמ יתצלחנ ףוס-ףוס
לסיחש סוריו לש הדיחפמה
.ילש בשחמה תלוכתמ שילשכ
רדסה תא הניש הרקמה
,ילש ימטירויבה
.יליל אוה ומויש םיבשחמ יאנכטל ימצע תא רורגלו ,שמש יפקשמ ביכרהל יתצלאנ
"חבטמהמ ימיא לש התאירק עמשנ "שולל" תא תוארל ךל"
.ןואיזומב רקבל ןמז ימצעל יתאצמ ,בשחמה ןוקיתל הנתמהה ןמז "תונולח" ךרד
.שח יבלו .....ןיבה יחומ ....ואר ייניעש םירבדה הלאו

? ףוגל תויצרופורפ תרסח תטשומ די ,קנע רויצ יולת הכורעתל הסינכב
.ימצעה ולוטיב תא םישיגדמ ןמאה לש קורי םישקשוקמה וינפ
(ץופקל אל ,דבלב יתעד ,הרבח )
,"יללכ ןורכיז דוביא" ךותמ הכורעתה תא תוארל יתטלחה
(ןמאה תא עדי אלש רקבמ ותואכ)
,יינפ לע תופלוח תונשנו תורזוח תויומד.הגוצתה ריק ךרואל יתפלח
.םכותמ קעוז םולכש םייקנע םידב ,תומלענו תועיפומ
(ןייעב ..נ) .הח ,הח ,רמול הצורה ,ןמאה לש סג יתונמא יוויצכ הארנ לכה
.לוסיפ.....ירבעל תבשנמ הנוש חור ,ינשה הגוצתה םלואב
.תכתמ יטוח לע תויולת הזנורבמ תחלצ תויתחת השיש רבעל יידעצ יתלדגה
.הנוש רבד גיצמו ,ולש תימצעה תוסנכתההמ אצי ןמאה הנה....ימצעל יתבשח
."ימצע טיירטרופ" ...בותכ היה ךכו ,היישישל רבסהה יולת היה ...ריקל יתברק
,וכותמ טלפנ טלשנ יתלב לוקו , תינוצר אל רעפנ יפ תא יתשח עתפל
."ימצע טיש"
"?ןיבמ התא המ" ,םירמואכ ,רימחה םפוצרפו ,ילא קומעה םטבמ ונפה םיבבוסה לכ
,"תינרדומ תונמא" רבעל ימעפ תא יתמשו םטבממ יתרענתה
.תלצנתמ תווחתשה ןימב ירבעל טבינש ןמאה לש לולחה ופוג תומדב האטורג יתשגפ האיציב
.לולחה ופוג רבעל תגלוע הדיק יתדק
...?ןוכנ הפי ,טלפו ירבעל טיבה םש דמעש רבג
.יפא לא יחצממ ותחנ שמשה יפקשמו ,הדיק ףופשה יפוג יתמרה
.יפמ טלפיהל םידמוע םוקמה תא םימאות אל םירבדש יתששח ,תונעל יתבשח
ונימ רבא תא תורכל םידמועש ישוכה םוליצ ךרד תוגרדמה רבעל יתכשמה
(ירמגל רחא רופיס) .סנ ידע לש ותכורעת רבעל

! הלילה רבכ אוביש ,יד...ונ ".?...ב עגופה יתונמא סוריו...גשומ םייק ילוא"

.הלילרפרפ