האבה הכפהמה היהת המ
? תונמאה לש הירוטסיהב

המ שחנל רשפא םאה
האבה הכפהמה היהת
? תונמאה לש הירוטסיהב
לע םיעדוי ונא המ
.תונמאב ,רבעה תוכפהמ
,בתכ "ןאול'קמ לשראמ"
םויה לש תונמאה"
"לומתאה תייגולונכט איה
? השדח היגולונכט היהת םאה
.ואידיו ,עונלוקה ,םיבשחמה םלועב תשגרתמש הכפהמה םאה
?ללכב תונמאלו ,רויצה תונמאל םג שולגת ,טנרטניאה ילוא וא
,אבצ ,היישעתב ,סופדה םלועב ,עונלוקב ,דימת ונתוא תוולמ תוכפהמה
.תונמאה םלוע לע תועיפשמו ,תושגרומ הכפהמה תועפשה ללכ ךרדבו .םיעבצבו
.תונמאב שדח טפסנוק סינכהש קולופ ןוסק'ג לש ןורכישה תסרג ומכ
? הכפהמל ומרגיו ,ועיפשי תושדחה תויגולונכטה םאה ? ןמשה רויצ לש דיתעה אוה המ

-,? תעדיה
.םינורחאה וימי 77-ב םירויצ 77 םילשה ךוג-ןאו

.י'גנ'ג? תונמאב האבה הכפהמה

.תונמאב האבה הכפהמה ןיינעב
.היצלוקפסה תוקושתל ענכנ םא לבא ,רורב ןמיס םוש ןיא
,תיתיישעתה הכפהמהמש הארנ אל
..וכו ,הקיסומה תיישעת ,עונלוקה
.האבה תונמאה תכפהמ תא רוצית
ןטק ץמוק י"ע עצבתת הכפהמה ,תונמאה םלוע ןוויכמ אלו ,הנוש ןוויכמ אובת האבה הכפהמה
.םתוא ואנשי םיברו ,םהל געלי תונמאה םלוע ,םייחה ךלהמ תא ונשיש םישנא לש
.שדחה םרזה םשב ,לבזה תא ונגניו תינשערה תרומזתה ןורק לע ולעי םיבר םיליסכ
.הנורחאה הכפהמה התיה תאזש ןיבנ ףוסבל ,תומנ ונלוכ רשאכו

TANEK

? הכפהמ

? הכפהמ - .תעדוי אל ינא ,הרבח
?ושחרתי בוש םישדח םירבדש רמוא הז םאה
.יסאלקה רויצה תטישל הרזח הארנ ילוא
יאשונל ורזחי םוכחתו הטילש ,תונמוימש יתליפת)
יכלהמ לע םתעפשהו ,רבגי םינמאה ךוניח ,תונמאה
ןדיעש ,רתויב בושחהו .טולשת תוגיהנמהו םייחה
(לובחה ונמלוע לא ףוסבל עיגי תועדומה

הפי ךתלאשבש ןויערה , הרקמ לכב ,י'גני'ג

הרומה