ירקבמש ריבסמ התא ךיא
.וספסיפ םזינויסרפמיאה

תליחתב סיטאמ לעש עודי
תוארל דחפש רמאנ וכרד
תותוועמה םישנה תא
.רצוי אוהש
,ךוג ןאוו ,ןזאס יבגל לנכ
םהש םהילע רמאנ
.םזילאיר רייצל םיעדוי אל
יוטיב תנתונ איה םיא ןמזה ףולחב קרו ותריציב ןחבינ ןמוא רבד לש ופוסבש תבשוח ינא
יח ןמואה וב ןמזהו םוקמה רואתל .1
תועמשמה,רתויב הבוטה איה וסאקיפ תמגוד) תויגולוכיספ תויועמשמ תומלגתמ הריציב .2
תוקוצמ לש ןודיע היצמילבוסכ תונמואה.ןתיא תוכרעמל םישנה ירויצ ןיב רשקהו תישגירה
תודידב-ךוג ןאו,םדאה לש ושפנ
ותוחא םיע תוירע יוליג-הליש ןוגא
.אוהשמ היה אל אוה םגו תרעוכמ השיא ול התיהש האור ינא םימוליצהמ,םישנל הקושת-סיטאמ
הצור הרבחהש םיכרע ראשו רסומ,קדצ,ןויויש,הבהאל סחיב תורימא-תיפוסוליפה תועמשמה.3
וסאקיפ-הקינרג האר וכו רפושכ ןמואב האורו,סכנל
לע עדי,תובישח, תוסיפתל עדומו רבוחמ ירוטסיה ףצרב רצויכ ןמואה-ירוטסיהה טביהה.4
תפומ תוריצי לע תושענש תודובע וסאקיפ לש םינורחאה וימיב האר-רבעה ינמוא
ןזאס לש ותריציל תיעביט תוחתפתה ךשמהכ תיטסיבוקה ותריצי ןיב רשקה,רבעהמ


וסאקיפ תבבוח