ןוידה תא ביחרנ םא
,ןמא לש ותלודג ןיינעב
תא רבד לש ופוסב הסכנ
.תונמאה תיירוטסיה לכ
.(תושעל ינוצרב ןיא הז תאו)
,ונייחב ןיינע לכב ומכ
,תויתרבח תועפשה
,תופדעה ,תולת ומכ
ועיפשי ...וכו ,היפרגואיג
.ומצע ןמאהו ,ןמאה לש ותדובע ךרע לע
ןצחיב ךרבתהש ןמא וא ,סמייט קרוי-וינ לש םירקבמ תרבחב התושש ןמא
-,רתוי לודג ונורשכש ןמאמ םילודג ,לודגב חילצהלו עיגהל וייוכיס ,ןיוצמ
.דדובמ רוזאב רצויו יחה
האר ,וייח תונש בור םירקבמ י"ע יוניגל הכוזו ,החדנה ןמאה לע בושחנ
ףחדו ענכשש ,ויחא לש ותובידנו ותבהא לע וייח תא ייחש ךוג ןאוו תא
תומדקומ תודובע ךילשהל ץלאנש וסאקיפ וליפא וא .הדדובה ותונמוא תא
וליא ןמזה ןחבמב דמוע היה ול'גנא לאכימ םאה .ןנוצ ףרוחב ןשבכה לא
הבשחנ אל ןקיטאווב תינאליטסיסה הלפאקה ? רויפיפאה לש ודידי היה אל
.הריוצ ותרקתש דע יתועמשמה הנבמה
םה המ ,הלאשה תלאשנ .םנמז תא םימידקמש םינמא ועיפוי םינמזה לכב
? םתעפוהל תוביסה
תרגתאמ ותדובעש ,לודג ןכפהמ אוה לודג ןמאש איה הבושתה יסיסב ןפואב
.שדח תולכתסה חתפ ונל תחתופו ,ונלש דמעמה לגעמ תא
הפילחמה "הזתיטנא"ו ,שדח "הזת" רופיס דימת שי ,רויצה תירוטסיהבש ןיחבנ
.ןשיה תא
.ונלש תונמאה תריז םויה תרייטצמ ונרעצל ךכש ןבומ
.םינשי תוארמ לע הרזח םיווח ונא םישדח תונויער םוקמב
"ןשי רופיס לש םידשה י"ע דוצינ דימת ,רפוסה" - , רמא "טוילא 'טס"
.רויצה תכאלמ לע םג רמול רשפאש הרימא
רויצ לכלש ךכל עדומ רייצ לכו ,רייצ לכ לע עיפשמ רויצה תיירוטסיה
.רויצה לש היצולובאה תויכשמהל העיגנ שי שדח
:וסאקיפ ןיינעב יתעדו
ןורקעל רשק שי וסאקיפ ירויצב תואיצמה לש שדחמ ותיינבו קוריפל
.רתוי הפי ףאו ,סנאסנרה לש הביטקפסרפה
"ותלודג" תא תשפחמ אל ינא ,רויצ לע הטיבמ ינא רשאכש ,רמול יל-ושרה
.האנה קפסמה הז תא תשפחמ ינא

תונמאל הרומה


.....ךכ םא...

איה תונמאהש ךיירבדמ קיסהל ןתינ,,,,,,ןיבהל ןויסנה תולובגב יטרואית ןפואב
סיסבכ רבעה לע ןעשנ הווהה םאו,,,חלצומש הז אלו טולבל חילצמש הז לש ויפכ ריצי םצעב
ואלש םינמאמ היונב תרשרשהש,,,ירה,,םיחלצומ אקווד ואלו םיחילצמ םינמא לש,תויכשמהל
תרוקיבו????הלוכ תונמאה לע רמוא הז המ זאו,,,ךרדה יריאמו םירשכומהמ אקווד
םירקבמה ןכיה,,,הלעמ רתויב םירשכומה תא יעוצקמ ןפואב בתנל הרומא ירה,,,תונמאה
ןיידע "הבוט תונמא" ןוחבל םילכ שיש תורמל ילואש וא....[ :-).. יתרת] הנומתל םיסנכנ
הדובע לומ תושגרו תושיגר לש םירטליפ ךרד,,,הבישחה זכרמל תורישי ביגמ"וכונפיב"ה
טושפ םה םייתימאה םילכה םצעב ילוא..?.היווח\היפצה ןייניע תא ררועל החילצמש
?ימיטיגל לכה טעמכ זאו..?..תושוחתה

סוטקק
ןכא

.םלוכ ,,,אלהו ,טלובה ,טלבומה ,אלהו ,חלצומה ,לכ לש ויפכ ריצי איה "תונמא"ה
.תונמאה תירוטסיהה יפדל סנכהל החילצמה הריצי\תונמאה וא\ו ןמאה ,דציכו ימ ,אוה אשונה

תומדקתהה וא תויכשמהו ,תויכשמהל סיסבכ רבעה לע תנעשנ תינויצולובאה תונמאה ,ןכ םנמא
.תילאוטפסנוק תונשדח ךותמ תרצונ תינויצולובאה
דיחיה העבט .בתנל תרוקיבה לש העבט ןיא ךא ,תינויצולובא היונב תונמאה תרוקיב םג
תונשדח לע םינעשנ הלא םינוויכ םגו .תיתונמא תיעוצקמ תולכתסה ינוויכ תתלו ,שרפל
.תילאוטפסנוק
:תבתכ הפי
לומ תושגרו תושיגר לש םירטליפ ךרד הבישחה זכרמל תורישי ביגמ "וכונפיב"ה ---
.טוטיצ ףוס --- . היווח\הייפצה ןיינע תא ררועל החילצמש הדובע

.םיישיאה םירטליפה תא םינובה ,םינוש םיסמועו ,תונוש תויוכיא םדא לכל
.ונלש םיישיאה םירטליפה לש "תוריבע"המ םינבנ ונלש תושגרהו ,ונתושיגר ,הנבותה

הרומה


....הבושח תוחפ אלו תינשמ הלאש

ואלו שמשמ, רשפאמה ןורטפהשכו,, םירחא םינמא לומ ותוטלבתהל ןמא תצירפל םרוגב םינדשכ
ותביח פ"עו, ישיא טופיש תובקיעב םאה,,,תינשמ הלאש הצצ םצעב,,יעוצקמ עדי תחת אקווד
לש םוקימהו,,,ןורטפה לש ומעטל םיישיא םינוירטירק פ"ע רחבנ ןמא 'קנזוי',, ןורטפה לש
םיפסונ םינמא תרשרש תבוגתב תרצוי םצעב הנממ םיבוטל לעמ תטלובש ותונמאו ןמאה
קוידב????רקבמה לש ומוקמ המו???."ןונגיס" לש הירטמ תחת תנצחוימ תונמא לע 'םינעשנ'ש
? םירקבמ לש תיבטוק העדו..?ישיא םעטו יעוצקמ עדי םייקשכ, רשקה ותואב
םיימה,רקטשה תא רוגסת" םשב,ןושיק לש הזחמל סיסבכ השמיש ףא םינש ינפלש הלאש הלעמ ינא
ותרידל סנכנש רקבמה ךא,,,ויתוריצי תא תוארל רקבמ ןימזמש ןמא לע רפוסמ םש,,"םיחתור
לעמ יולתש עקשל רבוחמש םוקמוקה, לעמו אסכ וילעו ןחלוש חנומ הזכרמבשכ ןמאה לש הבולעה
...םאתהב תחתפתמ הלילעהו!תילוסיפ,,תפומ תריצי וינפלש חוטב רקבמה,,,למשחה תרונמל
..ינושארה ןבצמב תורתונ תויהתהו

סוטקק