וסאקיפ לש ויודיומ עטק

,םיריעצה לככ ,יתוריעצב
.יתד התיה ,הלודג תונמא
תוארל יתלחתה םינשה םע
הספתנש יפכ תונמאה תא
,1800 תנש דע הנבוהו
לכ םע תיתונמא תוליעפכ
.םירוסייה תא אטבמה עפשה

.הביתכלו לוסיפל ,רויצל םידחושמ יתלבו ,םישידא רתויל ונכפה ןמזה םע
יטביה לכל ונתונמוא תא ונסנכה ,םידוגינה תא קילחהלו סייפל תנמ לע
..וכו ,לע תוחוכב הטילש ,תואירב ,םייעדמ םייוליג ,תואנוכמ .ונייח
תואמב היהש יפכ ,ינחור ךרוצ וא ,ינויח ךרוצ תונמאב תוארל ונקספה
.תומדוקה
,תיתימא תונמאלו הל רשא ,תונמא גוסב םיקסועה םינמא תויהל םיכישממ ונתאמ םיבר
.רצ ףתושמ הנכמ
תונרקסה זובזב ,תונתוואר ,תרוסמ לש היגלטסונ ,יוקיח לש תיתימא חורב םיעוגנ ונא
.בושיחה ןדיע ונל םרוגש תילאוטקלטניאה
.יוושכעה רבעה לש תונצחשהו לגרהה חוכמ םייח ונתאמ םיבר
,ביבחתמ היקנ תבשחנה תונמאל תיתימאה הוואתה תא רתוי ןיא םיברל
. תיביטרוקד הריצי וא
תא ריתומה ,סג ,יניצ ,ןכ ,תיביטרופס תינאכמ הייטנ םע שדח רוד רצונ
.רבעה לש שורד אלו ןבומ אל רצותכ ,תוירפסלו םינואיזומל תונמאה

,ייתובשחמ םע ינא רשאכו ,רישע דואמו םסרופמ ינא ,לכל עודיכ ,םויה
.םלועה יניעב לודג ןמאכ ימצע בישחהל הזועתה תא יל ןיא
."היוג"ו ,"טדנרבמר", "ןאטיט" ,"וטואי'ג"כ םילודג םירייצ ויה
.ונמז תא ןיבמה ,רוביצה ןרדב לכה ךסב ינא
.ןכ ינא רשאכ יתלוגס תאז ךא ,תמאב הזש יפכ רבדה אל ,באוכו רמ יודיוכ עמשי הז

PABLO PICASSO(FROM: ORIGIN 12, January 1964 Cid Corman, Editor Kyoto, Japan

.שריה היבוט י"ע םוגרת