ודבאש ךרע תרקי תונמא
. המחלמו רורט תולועפב

ינולימב ךרע תבר תונמא
לודגה רורטב הדבא םירלוד
.הירוטסיהה לש
,ומכ םינמא לש תודובע
,רדלאק רדנסכלא
,ורימ ןאוח ,ןוסלבנ סיאול
.ןייטשנטכיל יורו

.תושונאה לש םייתוברתו םייתונמא םיסכנ ,םדא ייח סרה עשפנה רורטה
. ב"הראב הרצונ רורטה תלועפב הדבאש תונמאה לכ ,"ורימ"ל טרפ

.הפוריאב הינשה םלועה תמחלמ ךלהמב ודמשוה תובושח תודובע
"סנבור" לש ורויצ ,םהיניבו ,םיעות םירודכמ תוריצי וקוזינ 1920-ב
"., .Bathsheba"עבש תב "
,םאלסיאה יקוחב העיגפ לש הנעטה תוסחב ,ןאבילאטה יקוח ,הנורחאל
.םינש 1500 מ רתוי ינב ,םייקנע ההדוב ילספ ינש ודימשה

.ןוטגנישוול םיטירבה תסינכה תעב 1812 תנשב הקירמאב המחלמה ךלהמב
,הנושארה תרבגה י"ע ןבלה תיבהמ ןוטגנישוו 'גרו'ג לש םסרופמה טיירטרופה לצינ
.ןוסידמ ילוד
,םיחטבמ תומוקמל ,ךרע ילעב םיבר םירויצ ורבעוה ,הינשה םלועה תמחלמ ךלהמב
.תירבה תוצרא לע הפקתה לש ששחמ

,הזה םלועה ישעמ לש םילפאה םידדצה םע םידדומתמ םינמא רתויו רתוי
.םייטמוארט םיעגר לע ףולחל ונל םיעייסמה םיעגרה תא תלמסמה תונמא םירצויו
וסאקיפו - ", ''Disasters of War המחלמה ןוסא תרדסב "היוג" ,האר
.דרפסב םיחרזאה תמחלמ ךלהמב םיקסבה ירע לש תוזגפהה דגנכ החומה "הקינרג"ב
.קרוי-וינב ימלועה רחסה רוזאב רורטה תלועפ תובקעב "הקינרג" אובת ילוא

toy.v