, תנבומ אל יתונמוא םא
,רתוי בושח המ
?תויתרושקת וא ימצע יוטיב
.תרושקת תרוצ איה ימצע יוטיב
םג אובל הלוכי תויתרושקת
.ימצע יוטיב ךותמ
,ינשה תא דחאה םיקזחמ םהינש
תומצוע תא שי דרפנב דחא לכלו
. םויקה

.םינושמ םימעפו ,םינוש םירבדה ,ןניקסע תונמאב םא ,,,,,לבא
.הילאודיבידניאו ,הילאוטקא ,הילאוזיומ היונב "תויתרושקת" ,,,תונמאב
קר היהת הילאוטקאהו הילאוזיוהש היהי רורב ,"הפצרב" יתונמאה יוטיבה רשוכ םאו
.(םיניבמ תישילש האירקב ךא ,לבלבמ טעמ) .ךומכ םידדוב לשו ,ךלש הילאודיבידניאב
הלגת ,תרעוס טעמ םג ילואו ,תיתרושקת תלוכי ךמצעל לגסת וא "שוכרת" םא ,,,,,,לבא
םורזי הילאוטקאהו הילאוזיוה םדו ,יבויח ףקעמ לביק ךלש ימצעה יוטיב"ה ,ףיקע ןפואבש
ילואו ,ללכה תלחנ היהת ךלש הילאודיבידניאהו ,ךלש יוטיבה תרסח הריציה יכרעבו ,יקרועב
.הירוטסיהה םג

רשוכ , םירצויו \ םישוע ונאש ןמז לכו ,היישעב איה תובישחה ,ידידי ןכ-לע
,הייד תיתרושקת היהת ונלש תילאודיבידניאה הריציהו ,לדגי ונלש יוטיבה
.תונמאה תויצולובא לע המתוח תא ריאשהל ידכ

TANEK,ךמצע םע תרושקתה תלוכי איה תיתימאה הלאשה
.להקה םע וא
דואמ רהמ ,ךמצע םע תרושקת איה הרטמה םא וליפא
םירחא םע ךלש תרושקתה .ךתדובעב וניחבי םירחא
רומשל ךנוצר ףא-לא ,ןכ לע .ךנוצרו ךתנווכ ףא-לא עצבתת
לש ופוסב ,דבלב ךדיב חתפמהו ךושח ןוראב ךתדובע תא
.להקה יטבמ םע רשקתת ךתריצי ךרד ,התא ,רבד
ותשיג תושיחנב הנומט ןמאה תנווכו ,הנווכב ןומט חתפמה
.תונמאל
,תימצע העבה ןיב תובישחה תמר ,התיה תירוקמה הלאשה
,תיתוכאלמ איה םיינשה ןיב הדרפהה יתעדל .תויתרושקתו
.ןמאה לש הריציה תויתילכתבו הרטמב היולתו
.הדימ התואב םיבושח םהינש ,איה הבושתה ,ךכ-םא

יקית


.ימצעה יוטיבהמ הרורב רתוי תויהל תויתרושקתה לעש יתבשח דימת
,ימצע יוטיב אוה ,םימר תוקעצב הפצרה לע םילגלגתמה םידלי םג
.םולכ אלו ,הז הרקמב תרושקתל ןיא הרורב אל תונסעכל טרפ
.העבהו תרושקת .תויואטבתה ינש ןיב לדבהה ןומט יתעדל ןאכ

.תויתרושקתל העבה ןיב ןוזיא רתוי שי ךכ ,ותדובעב םדקתמ ןמאהש לככ
לש תדמתמ הלדגהו ,ויתונויערל תוריהב רתי ןתמ לש ןבומב העבה רתוי
.תואטבתהה רשוכ תא לידגתו ביחרת ,תונויערה תוריהב
.לודג ,הריציבו היישעבש תובישחה ,יתרמאש אוה

תרחא ,הלודג תויתרושקתל השירדה ןאכ .טקרטסבא תודובעב ךכ אל
דבאת ,םהיניבש הינומרההו היציזופמוק/הרוצ/עבצהו ,ןבוי אל ןויערה
.ןויערה תוריהב רסוח יקמעמב
החדי וב ןוידהש ,הז ןיינעב םישדח םיטקפסאל רהוצ יתחתפ הזבו
.םירחא םינמזל


TANEK