ביבא לת םינואזומ

 

יראב ץוביקב הירלג

החיתפ תועשו םימי
19:30 - 21:00 'ו
12:30 - 14:00 תבש

08-949270 'לט יראב ץובק


לארשי ץרא ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
9:00-14:00 ה,ב,א
09:00-19:00 ד,ג
10:00-14:00 תבש שיש

החיתפ תועש ןואיזומה תונח
10:00 - 19:00 'ה - 'א
9:00 - 14:00 'ו םוי
החיתפ תועש לארשי-ץרא תיירפס
9:00 - 15:00 'ה - 'א

03-6412408 סקפ 03-6415244 ןופלט

69975 .ביבא לת ,ביבא תמר 2, ןונבל םייח 'חר


ך"נתה תיב ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
1300-09:00 ה,-,א
18:00-16:00 ד,ג

03-5177760 'לט ביבא-לת 16 דלישטור 'דש


תוצופתה תיב ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
10:00-17:00 ה,ג,ב,א
10:00-19:00 ד
09:00-14:00 ו

03-6462020 .ביבא לת

תמר ,רנזואלק 'חר 2), רעשמ הסינכה( ביבא -לת תטיסרבינוא סופמק


ןבואר תיב ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
14:00-10:00 ה,ד,ב,א
10:00-13:00
16:00-20:00 ג
11:00-14:00 טסוגוא-ילויב) תבש
(תבשב רוגס

03-5255961 5254230 .ביבא לת 14, קילאיב 'חר


חקור תיב ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
14:00-10:00 תבש 'ו

03-5162531 'לט קדצ הוונ 36 חקור ןועמש בוחר


ןמטוג םוחנ ןואיזומ

10:00 - 16:00 'ד 'א
10:00 - 19:00 'ה
10:00 - 14:00 'ו
10:00 - 17:00 תבש

ביבא-לת קדצ הוונ 21 חקור בוחר


וננמז תב תונמאל ןייטשניבור הנלה ןתיב ביבא לת ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
10:00-18:00 ה,ד,ב,א
10:00-22:00 ג
09:00-14:00 ,תבש ,ו
גחו גח יברע

03-5287196 .ביבא לת 6, ט"סרת 'דש


ביבא-לת ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
10:00-18:00 ה,ד,ב,א
10:00-22:00 ג
10:00-14:00 ,תבש ,ו
גחו גח יברע

03-6957361 .ביבא לת 27, ךלמה לואש 'דש

 

Home                   Back - רוזח