םורד םינואזומ

 

יכדרמ די

החיתפ תועש םימי
08:30-16:00 ןואיזומב תבש-א
08:30-17:00 רוזחשב תבש-א

07-6720528/9 .ןולקשא ףוח .נ.ד ,יכדרמ די ץוביק


דודשא ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
09:00-13:00
17:00-19:00 ד-א
09:00-13:00 ה
09:00-12:00 ו
18:00-21:00 ץיק גחו תבש
10:30-13:30 ףרוח גחו תבש

08-8543092 .דודשא ,'ד עבור 16, םיטיישה 'חר


רמוע היישעתה וג ןואיזומ

החיתפ תועשו םימי
09:00 - 16:00 'ה - 'א
10:00 - 16:00 תבש

07-6492692 ןופלט רמוע1003 .ד.ת רמוע היישעתה ןג


בגנה ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
10:00-17:00 ה-א
10:00-13:00 תבש ,ו

07-6463663 07-6282056 עבש ראב ,תואמצעה ךרד


הלפשה ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
09:00-12:30 ו-א
10:30-14:00 גח ,תבש

08-8501827 םחנמ רפכ ץוביק


ריוואה ליח ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
08:00-17:00 ה-א
08:00-13:00 גח ברע ,ו

07-9906248 07-9906314 םירצח ץוביק דיל


היתב תרכזמ תודלותל ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
08:00-13:00 ה-א
08:00-12:00 ו
09:30-13:30 תבש

08-9349525 .היתב תרכזמ ,דלישטור 'חר


ןורקע תודלותל ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
09:00-15:00 ה-א
09:00-13:00 גח ברע ,ו
11:00-15:00 גח ,תבש

08-8588779 םימקש .נ.ד ,םידבר ץוביק


םיוודבה תוברתל ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
09:00-16:00 ה-א
09:00-14:00 גח ברע ,ו
09:00-16:00 גח ,תבש

07-9918597 9913322 בהל ץוביק


םיביבר הפצמ ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
09:00-15:00 ה-א
09:00-13:00 גח ברע ,ו
09:00-17:00 גח ,תבש

07-6562607 07-6562570 הצולח .נ.ד םיביבר ץוביק


דרע ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
08:00-12:00 ו,ה,ג,א
08:00-12:00
18:00-20:00 ד,ב
ץיק ןועש
08:00-12:00
17:00-19:00 ד,ב
ףרוח ןועש
10:00-14:00
17:00-19:00 תבש

07-9958283 .דרע 28 ריאי ןב 'חר

 

Home                   Back - רוזח