ןופצ םינואזומ

 

הירוטסהלו עבטל ירוזא ןואיזומ - ןיקשיסוא תיב

החיתפ תועש םימי
08:30-16:30 ה-א
08:30-15:30 ו
09:30-16:30 גח ,תבש

06-6941704 .ןוילע לילג .נ.ד ,ןד ץוביק


תורנכ תעקב עדילו תואלקחלו עבטל ןודרוג תיב

החיתפ תועש םימי
09:00-16:00 ה-א

06-6750040 'א הינגד ץוביק


יריאמה תיב

החיתפ תועש םימי
09:00-14:00 ה-א
09:00-13:00 ו

,הקיתעה ריעה ,םילבוקמה תנוכש 68 א"י תטמס


הימחנמ םינושרה תיבו אפורה תיב

החיתפ תועש םימי
08:00-14:00 ה-א
10:00-14:00 גחו גח ברע ,תבש ,ו

06-6751019 הימחנמתואטיגה ימחול תיב

החיתפ תועש םימי
09:00-16:00 ה-א
09:00-18:00 רבמטפס ,טסוגוא ה-א
09:00-13:00 גח ברע ,ו
10:00-17:00 גח ,תבש

04-9958080 .תרשוא .נ.ד ,תואטיגה ימחול ץוביק


יגולואיכראה ןואיזומה

החיתפ תועש םימי
08:00-15:00 ו-א
12:00-14:00 תבש

06-6768333 .לאערזי .נ.ד ,רוד ןיע ץוביק


ירוטסיהרפה ןואיזומה

החיתפ תועש םימי
09:00-12:00 תבש - א

06-6757386 ןלוגה רעש ץוביק


ןפת חותפה ןואיזומה

החיתפ תועש םימי
09:00-17:00 ה-א
10:00-17:00 גח ,תבש

04-9872596 ןפת לדגמ


לדגמו המוחל ןואיזומה

החיתפ תועש םימי
09:00-14:30 ו-א
10:00-14:00 גח ,תבש

04-9859677 התינח ץוביק


תירגנוה תרבודה תודהיה תשרומל ןואיזומה

החיתפ תועש םימי
09:00-13:00 ו-א

06-6923880 .תפצ ,)ןולא לאגי תיב לומ( תואמצעה רככ


רוצח תוקיתעל ןואיזומה

החיתפ תועש םימי
08:00-17:00 'טפס-לירפא תבש ,ה-א
08:00-16:00 'טפס-לירפא גח ברע ,ו
08:00-16:00 ץרמ-'קוא תבש ,ה-א
08:00-15:00 ץרמ-'קוא גח ברע ,ו

06-6934855 רחשה תלייא ץובק


יצרא דדוע ש"ע תובשייתהה תישארל ןואיזומה

החיתפ תועש םימי
08:00-15:00 ה-א
08:00-13:00 ו
10:00-15:00 גח ,תבש

06-6548974 תעפי ץוביק


הנומש תירק תודלותל ןואיזומה

החיתפ תועש םימי
08:00-12:00 ה-א

06-6940135 .הנומש תירק 26, ןדריה 'חר


לילגב םיוודבה תשרומל זכרמה

החיתפ תועש םימי
08:00-16:00 תבש ,ו-א

06-6767875 06-6765644 ילביש רפכ


דורח ןיע תונמאל ןכשמה

החיתפ תועש םימי
09:00-16:30 ה-א
09:00-13:30 גח ברע ,ו
10:00-16:30 גח ,תבש

04-6531670 )דוחיא( דורח ןיע ץוביק


"ןתשוחנ ימרו ירוא תיב" ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
09:00-14:00 ו-א
10:00-14:00 גח ,תבש

06-6757737 ןדריה קמע .נ.ד )דחואמ( בקעי תודשא ץוביק


ןולא לאגי תיב לילגב םדא ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
09:00-17:00 ה-א
09:00-13:00 גח ברע ,ו
09:00-17:00 גח ,תבש

06-721495 06-722905 רסונג ץוביק


תידוהי תונמאל םערב ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
08:00-14:00 ה-א
08:00-13:00 ו
10:30-14:30 גח ,תבש

06-6988295 םערב ץוביק


ןומדקה םדאה ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
09:00-12:00 עובשה לכ

06-6954611 .ןוילע לילג .נ.ד ,ךורב ןיעמ ץובק


םירכיאה תורצחו הבשומה ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
08:30-14:00 ו-א
09:00-14:00 גח ,תבש

06-6765844 06-6767583 רובת רפכ


ינלוג תביטח ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
09:00-16:00 ה-א
09:00-13:00 גח ברע ,ו
09:00-16:00 גח ,תבש

06-6767215 ינלוג תמוצ


יח-לת רצח ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
08:00-16:00 ה-א
08:00-13:00 גח ברע ,ו
10:00-17:00 גח ,תבש

06-6951333 יח לת


תינוכית םיו תירוזא היגולואיכראל ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
09:00-14:00 ה-א
10:00-14:00 גח ,תבש

06-6488045 )השולשה ןג ךרד הסינכה( השולשה ןג - דוד רינ


ןלוגה תוקיתע ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
08:00-17:00 ה-א
08:00-15:00 גח ברע ,ו
10:00-16:00 גח ,תבש

06-6969636 06-6961350 ןירצק

 

Home                   Back - רוזח