םילשורי םינואזומ

 

ארקמה תורצוא

החיתפ תועש םימי
09:30-17:30 ה,ג,ב,א
09:30-21:30 'קוא-לירפא ד
13:30-21:30 ץרמ-'בונ ד
09:30-14:00 גח ברע ,ו
11:00-15:00 גח ,תבש

(לארשי ןואיזומ דיל) םינואזומה תיירק 25 תונרג 'חר


וכיט תיב

החיתפ תועש םימי
10:00-17:00 ה,ד,ב,א
10:00-22:00 ג
10:00-14:00 ו

02-6245068 .םילשורי 7, קוק ברה 'חר


רפסה לכיה

החיתפ תועש םימי
10:00-17:00 ה,ד,ב,א
16:00-22:00 ג
10:00-22:00 ג
10:00-14:00 ו
10:00-16:00 תבש

02-6708811 .םילשורי ,ןיפור ךרד


דליפמולב ש"ע עדמה ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
10:00 - 18:00 ישימחו יעיבר ,ישילש ,ינש ימי
רוגס ישישו ןושאר ימי
10:00-15:00 גח ,תבש
.םיירהצה רחא 'ה ,'ג םימיב םירקבמה להקל חותפ םיבאשמה זכרמ

(הלשממה ידרשמ לומ) םר תעבג ,םינואיזומה תורדשםשו די

החיתפ תועש םימי
09:00-17:00 ה-א
09:00-14:00 גח ברע ,ג

02-6751611 .םילשורי ןורכזה רה


םילשורי תודלותל דוד לדגמ

החיתפ תועש םימי
09:00-17:00 'קוא-לירפא ה-א
09:00-14:00 'קוא-לירפא תבש ,ו
10:00-16:00 ץרמ-'בונ ה-א
10:00-14:00 ץרמ-'בונ תבש ,ו

02-6274111 .םילשורי ,ופי רעש דיל ,דוד לדגמ


םילשורי עבטה ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
09:00-13:30 ה,ג,א
09:00-18:00 ד,ב
10:00-14:00 תבש

02-5631116 .םילשורי ,םיאפר קמע 6, רבילהומ 'חר


םאלסאה תונמאל ןוכמו ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
10:00-17:00 ה,ד,ב,א
16:00-20:00 ג
10:00-14:00 גח ,גח ברע ,תבש ,ו

02-5661291/2 .םילשורי 2, ח"מלפה 'חר


הילטיא תודהי ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
10:00-17:00 ה-א
10:00-13:00
16:00-19:00 ד

02-6241610 .םילשורי 27, ללה 'חר


לארשי ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
10:00-17:00 ה,ד,ב,א
16:00-22:00 ג
10:00-14:00 ו
10:00-16:00 תבש

02-6708811 .םילשורי ,ןיפור ךרד


רפתה לע ןואיזומ

החיתפ תועשו םימי
שארמ םואתב ה-א םיכרדומ םירויס

02-6261248 'לט םילשורי 4 הסדנהה ליח בוחר


רלפקור

החיתפ תועש םימי
10:00-17:00 ה-א
,גח ברע ,ו
10:00-14:00 גחו תבש

02-6282251 .םילשורי חרזמ ,ןמילס ןטלוס 'חר

 

Home                   Back - רוזח