הפיח םינואזומ

 

הפיח ימיה

החיתפ תועש םימי
10:00-17:00 ה,ד,ב,א
16:00-20:00 ג
10:00-13:00 גח ברע ,ו
10:00-14:00 גח ,תבש

04-8536622 .הפיח 198, יבנלא ךרד


טכה

החיתפ תועש םימי
10:00-16:00 ה,ד,ב,א
16:00-19:00 ג
10:00-13:00 גח ברע ,ו
10:00-14:00 גח ,תבש

04-8240308 .הפיח ,למרכה רה ,הפיח תטיסרבינוא


ןיטוקיט

החיתפ תועש םימי
10:00-17:00 ה,ד,ב,א
16:00-20:00 ג
10:00-14:00 גח ,תבש

04-8383554 .הפיח 89, אישנה 'דש


ץכ הנאמ

החיתפ תועש םימי
10:00-16:00 ה,ד,ב,א
14:00-18:00 ג
10:00-13:00 גח ברע ,ו
10:00-14:00 גח ,תבש

04-8383482 .הפיח 89, ףונ הפי 'חר


הפיח ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
10:00-16:00 ה,ד,ב,א
16:00-19:00 ג
10:00-13:00 גח ברע ,ו
10:00-14:00 גח ,תבש

04-8523255-8 .הפיח 26, יול יאתבש 'חר


היגולונכטו ןונכת עדמל ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
09:00-17:00 ה,ד,ב
09:00-19:00 ג
09:00-13:00 ו
10:00-14:00 תבש

.הפיח ,למרכה רדה ,רופלב 'חר ,ןשיה ןוינכטה סופמק


לארשיב םינמשה תיישעתל ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
08:00-15:00 ה-א

04-8654237 .הפיח 2, םיבוט 'חר ,"ןמש" לעפמ רצח

 

Home                   Back - רוזח