זכרמ םינואזומ

 

ןוסנורהא תיב

החיתפ תועש םימי
08:30-13:00 ה-א
08:30-13:00
15:30-17:30 ג
09:00-12:00 ו

04-6390120 6390119 .בקעי ןורכז 40 םידסיימה 'חר


ןיזרט תיב

החיתפ תועש םימי
09:00-13:00 ה-א
09:00-12:00 גח ברע
12:30-13:30 גח ,תבש

06-6369515 דוחיא םייח תעבג ץוביק


תובוחר עדמה ןג

החיתפ תועש םימי
08:00-18:00 ה-א
רוזאה םויה לכ
דבלב חותפה גח ברע ,ו
גחו תבש

08-9343168 08-9343959 .תובוחר ,עדמל ןמציו ןוכמ


ןג תמר תילארשי תונמואל ןואיזומה

החיתפ תועש םימי
08:00-17:00 ד,ב,א
08:00-20:00 ג
08:00-22:00 ה
08:00-14:00 ו
10:00-15:00 תבש
09:00-20:00 ד,ב
דבלב טסוגוא ילוי

03-7521876/7 .ןג תמר 144, ללה אבא


הירסיק תוקיתעל ןואיזומה


החיתפ תועש םימי
10:00-16:00 ה-א
10:00-14:00 גח ברע ,ו
10:00-16:00 גח ,תבש

06-6364367 04-6364444 רפח .נ.ד ,םי תודש ץוביק


םי תב ןואיזומ

החיתפ תועשו םימי
09:00 - 13:00 'ה - 'א
16:00 - 19:00 'ג
10:00 - 14:00 תבש

03-6591140 ןופלט םי תב 6 המורטס בוחר


יחהו םדאה ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
09:00-14:00 ו-א
10:00-17:00 תבש
09:00-20:00 -ילוי ד ,ב
דבלב טסוגוא

03-6315010 .ןג תמר ,ימואלה קראפה


הוקת חתפ הביבסהו םדאה ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
08:00-13:00 ה-א
שארמ םואיתב
16:00-18:30 ג
17:00-20:00 תבש

03-9245708- .1029129-03הווקת חתפ 16, תרש 'חר


הרדח תודלותל ןאחה ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
08:00-13:00 ה-א
08:00-13:00
16:00-18:00 ג,א
09:00-12:00 ו

06-6322330 06-6324562 .הרדח 74, םירוביגה 'חר


הנשיה רצחה ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
09:00-15:00 ה-א
09:00-13:00 גח ברע ,ו
10:00-15:00 גח ,תבש

04-6374327 השנמ .נ.ד רמש ןיע ץוביק


םימולהיה ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
10:00-16:00 ה,ד,ב,א
10:00-17:00 ג

03-5751547 5760219 - 03 .ןג-תמר 1, יקסניטוב'ז 'חר


הגגזמה ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
08:00-14:00 ה-א
08:00-13:00 ו
10:30-15:00 גח ,תבש

04-6390950 םילושחנ ץוביק


הנושארה היילעה ןואיזומ

החיתפ תועשו םימי
09:00 - 16:00 'ה - 'א
09:00 - 19:00 'ג
09:00 - 13:00 'ו
10:00 - 14:00 תבש

06-6212333 ןופלט בקעי ןורכז 2 בידנה


הילצרה ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
16:00-20:00 ה-א
10:00-14:00 תבש-ו
08:00-13:00 תכרדומ תוליעפ ה-א
רעונו םידליל

.הילצרה (הדוהי ןב 'חר תניפ) ,4 םינבה 'חר "םינבל די" תיב


ןורשה ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
08:30-14:00 ה-א
10:00-14:30 תבש

09-9688644 ןיפור תשרדמ


דירפליו ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
09:00-14:00 ה-א
09:00-12:00 ו
10:00-16:00 גח ,תבש

04-9899566 ערוזה ץוביק


הוקת חתפ םינבל די ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
10:30-13:00
16:30-19:30 ה,ג,א
10:00-13:00 ד,ב
10:00-13:00
16:00-19:00 גח ,תבש

9223450 03-9052313 .הווקת חתפ 30, בורוזולרא 'חר


לבב תודהי ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
08:30-15:00 ה,ד,ב,א
08:30-19:00 ג

03-5339278/9 .הדוהי רוא 83, הנגהה 'חר


אדאד-וקני ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
09:30-17:00 ה-א
09:30-16:00 ו
09:30-17:00 גחו תבש

06-9843152 .למרכה ףוח .נ.ד ,דוה ןיע 51, .ד.ת


תיסור תונמואל ןואיזומ

החיתפ תועשו םימי
10:00 - 13:00 'ה - 'א
16:00 - 19:00
10:00 - 14:00 תבש 'ג

03-6188243 ןופלט ןג תמר 18 ןויצ תביח בוחר


רוזאה תוקיתעל ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
שארמ םואיתב ש-א

03-9538281 קרוש קמע .נ.ד ,םיחמלפ ץוביק


ןויצל ןושאר תודלותל ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
09:00-14:00 ה,ד,ג,א
09:00-13:00
16:00-20:00 ב
10:00-14:00 תבש
)דבלב שדוח לכב הנושארה תבשב(

.ןויצל ןושאר -42, םעה דחא 'חר תניפ םידסיימה רככ


ןולייא ןוכמ ןואיזומ

החיתפ תועש םימי
08:30-16:00 ה-א
08:30-12:00 ו
09:00-16:00 תבש

08-9406552 .תובוחר ,עדמה תירק ,םיצוביקה תעבג


ילאר ןואיזומ

החיתפ תועשו םימי
10:30 - 15:30 'ו 'ה 'ג 'ב

06-6261013 ןופלט הירסיק דלישטור 'דש


האושמ

החיתפ תועש םימי
08:00-13:00 ו-א

09-9699997 09-9699563 קחצי-לת ץוביק

 

Home                   Back - רוזח