םינמא
שריה הירלגב
WWW.hirshgallery.com
תונמאב היגולוכיספ
תויתריציל תושיג


.רייצ תויהל יתיצר שולש ליגב
יפש קחצי תאמ

םילודג תונוילג לע חרומ יתייה
,םיעבצה לכמ םיספ םיספ
שיש המ יל קיפסה אלשכו
.בברעמ יתייה תואספוקב
,רייצמ יתייה םיחרפ םגו
.םיימשו ,ץראו
דחא ףאש בל יתמש שמח ליגב
םירויצה לע לכתסהל בהוא אל
םיניבמ אלש ורמא םלוכ ,ילש
הז המ ולאש ,רייצמ ינא המ
םוקעה וקה הז המו הזה םתכה
יתיצר דואמש ללגבו ,אוהה
הסנמ יתייה זא ולכתסיש
.ריבסהל
,יל וחילצה ךכ-לכ אל םה לבא
ךכ-לכ אל ינא םג יכ ,םירבסהה
.רייצמ ינא המ יתנבה
,תונורפעה תא יתבהאש המכ לבא
,תואספוקהו ,םילוחכמהו
.םימה לש תנצנצהו ,םיסכימהו

האלמה הבתכל


תוגהנתההו לכשה יעדמ לע
יפש קחצי תאמ

הכפהמה םג ךכ תיתפרצה ומכ
,לכל עודיכ ,הרבע תיתיישעתה
.בוטה םעטה תולובג תא
תוחפ רמגנ בוטה םעטה
:ןוסידא סמותב רתוי וא
,תויסגאה למשחה תורונ
...םיטילקתה
...הזמ רתוי ךירצ היה ימ
האלמה הבתכל

-,ןה תולבוקמ תויתריצי תושיג
.ילאמשה חומה
- "הבשחמה תוילכמ"
.ינמיה חומה ןה
. ינמיה חומהש ,הארנש ןוויכ
היצנגילטניאל ונלש רשקה אוה
לש עדומ תתה לש המוצעה
אפלאה סלפמבש ןוויכו ,םוקיה
דקפתל ינמיה חומה ליחתמ
,ילאמשה חומל הווש ןפואב
ונא אפלאה סלפמבש ,הארנ
היצנגילטניא התואל "םירבוחמ"
.הרידא
האלמה הבתכל
לש תימויקה םתוהמ
תונמאהו ץפחה
. הלאשה םירשעה האמה ךלהמב
הכרכנ תונמאה תוהמ רבדב
תוהמ רבדב הלאשב םיתעל
תולאש יתש .הביבסה וא ץפחה
ולאשנ הלא לקשמ תודבכ
םינפואל וא ןפואל סחייתהב
תא םישרפמו םיספות ונא םהבש
םיצפחה תאו תונמאה תריצי
.םייח ונא םהבש תוביבסהו
האלמה הבתכל
תובתכ דוע

The main thing is to begin

Lesson on line
The statement that the composition doesn't need scientific and metodologic explanation is more than strange because usually the composition of any kind of figurative art (including oil painting) is thought of beforehand. The basic rules of studying drawing and painting are very closely connected with the laws of the discipline. A. Deineka
Read Indepth Article
How TM Affected My Art
by Katy Kirbach

I knew I wanted to
do something in the arts
but I wasn't certain what
or why. I was drawn to
the idea of being an artist
but I was confused because
I didn't understand what
the artist's role was in
modern society
Read Indepth Article
The Wonder of It All
by Ralph Marston

Do you ever stand in awe of the tiniest things and how perfectly they work together? Do you ever stop to think about all the possibilities and how even though they have no limit they grow in number with every minute? Do you ever wonder when the leaves flutter down in autumn at the incomprehensible power of life that brings them back in spring?
View Indepth Article
Meditative Approaches
to Creative Expression

by Katelyn Mariah
The creative process stos for a lot of people at about 10 years of age, when someone laughs at our artwork or the teacher says we can do a better job. From then on, when we attempt to draw we hear the teacher's voice or the children's laughter and we are the 10-year-old who can't draw again. How many times have you heard someone say, "I can only draw stick people. "That is because it is only stick people who can squeeze through the crack in the door that is closed to creativity.
Read Indepth ArticleVisit the artist's gallery at the ARTcnet.com Fine Art Galleries

הירלגב תושדח תוכורעת

םיגולאיד תוחיש
םייתונמא םיגולונומו


1657.טדנרבמר .עבש תב
:היטרקומדו היפרגונרופ
תוידדהו םיחתמ ,טקילפנוק

ןמטוג ןתיא תאמ

,םיארנ היטרקומדו היפרגונרופ
םירושק םניאש םיאשונ ,הרואכל
ררועמ דחאהש דועב .הזב הז
תובוגתו בוטה הרקמב ךוחיג
,ערה הרקמב תומיענ תוחפ
אשונה לש ותובישח לעש ירה
תוחתפתהל ותמורת לעו ינשה
ןיאו טעמכ תישונאה הרבחה
.יברעמה םלועב ןיררוע
?רשק םהיניב ןיא םנמואה ךא
האלמה הבתכל

רלהאמ בטסוג
WE ARE THE CHAMPIONS
יפש קחצי תאמ

.ףולח-ינב םה םדא לש וילעפמ"
,ומצעמ השוע םדאהש המ קר
,תויהל ךפוה אוהש המ
,םיאלנ יתלב םיצמאמ ידי-לע
.םייקה אוה
ונירוחאמ םיריאשמ ונאש רבדה
תוחפ אל ,הפילק אלא וניא
.הלכו רבועה ונפוגמ
ונידי תא ךושמנ םאה ,ךכ םאו
.אלו אל ?הריציה השעממ
םדאל ול שורד רצויה השעמה יכ
,ותוודח םשלו ,ותחימצ םשל
םייתשה אל םא ונייחב ונל המו
".הוודחהו החימצה ,הלאה
האלמה הבתכל

וסאקיפ לש ויודיומ עטק
,םיריעצה לככ ,יתוריעצב
.יתד התיה ,הלודג תונמא
תוארל יתלחתה םינשה םע
הספתנש יפכ תונמאה תא
,1800 תנש דע הנבוהו
לכ םע תיתונמא תוליעפכ
.םירוסייה תא אטבמה עפשה
האלמה הבתכל
ןוידה תא ביחרנ םא
,ןמא לש ותלודג ןיינעב
תא רבד לש ופוסב הסכנ
.תונמאה תיירוטסיה לכ
.(תושעל ינוצרב ןיא הז תאו)
,ונייחב ןיינע לכב ומכ
,תויתרבח תועפשה
,תופדעה ,תולת ומכ
ועיפשי ...וכו ,היפרגואיג
,ןמאה לש ותדובע ךרע לע
.ומצע ןמאהו
האלמה הבתכל
ירקבמש ריבסמ התא ךיא
.וספסיפ םזינויסרפמיאה
תליחתב סיטאמ לעש עודי
תוארל דחפש רמאנ וכרד
תותוועמה םישנה תא
.רצוי אוהש
,ךוג ןאוו ,ןזאס יבגל לנכ
םהש םהילע רמאנ
.םזילאיר רייצל םיעדוי אל
האלמה הבתכל
האבה הכפהמה היהת המ
? תונמאה לש הירוטסיהב
המ שחנל רשפא םאה
האבה הכפהמה היהת
? תונמאה לש הירוטסיהב
לע םיעדוי ונא המ
.תונמאב ,רבעה תוכפהמ
,בתכ "ןאול'קמ לשראמ"
םויה לש תונמאה"
"לומתאה תייגולונכט איה
? השדח היגולונכט היהת םאה
האלמה הבתכל
םיסוריוה ןדיעב תונמא
ותזיחאמ יתצלחנ ףוס-ףוס
לסיחש סוריו לש הדיחפמה
.ילש בשחמה תלוכתמ שילשכ
רדסה תא הניש הרקמה
,ילש ימטירויבה
האלמה הבתכל
תא המיסקה איה
.המד תרזעב וסאקיפ

לש הנושארה התשיגפ
וסאקיפ םע "ר'אמ הרוד"
.יטסילאירוס סותימל הכפה
ובשי ,1936 תנש תישארב
ביבס וידידי גוחו וסאקיפ
,עודי הפק תיבב ןחלוש
השא טהלב ןחב וסאקיפ
.ךומס ןחלושב תבשויה
האלמה הבתכל
תובתכ דוע

תונמא ירתא


םינותיע
תונמא - יניזגמו

יאנפב תונמא
ימצע ןחבמ
זוכירו / תונמא

תונמא לזפ
בשחמה דגנ םירשג