םיגיצמ םינמא
שריה הירלגב
WWW.hirshgallery.com
תויתריציל תועדו תושיג - תונמאב היגולוכיספ

תויתריצי תושיג

,תחתופמ הכ איה םדאה לש םיבצעה-תכרעמש רחאמ
"הנוכנה" תוליעפה תועצמאב - אוה לוכי
.ולש לבגומ-יתלבה לאיצנטופב שומיש תושעל
לגוסמ וניא ,ומלועב דורטה ,תלבגומ הרכה לעב םדא
.םייחה-תילכת תא הנוכנ ךירעהל
.לבגומ ןפואב קר רוציל לוכי אוהו םינטקה םירבדב הקוסע ותרכה
,תלבגומ הכ איה עצוממה םדא לש תעדומה ותרכה
.וייחמ תונהיל לוכי וניא וליפא יכ דע
.לבס ול םיביסמ וייחב םיבר םידדצ
.ולש לאיצנטופה אלמב שמתשמ וניאש ךכמ עבונ ולבס
שמתשמ וניאש רחאמ תונוש תורוצב לבוס אוה
היגרנאב אל ףאו ,ותרכהב העובטה תעדומה תלוכיה אולמב
.ומצע ךותב אוה אשונש הברה
המצעו תויתריצי לש טלחומה הדשה יוטיב-ידיל אב ןיא ךכו
.וכותב ןכושה
- ודמעמו ורשוע תא חכשש רנוילימכ והומכ
.תובוחרב די טושפל אצויו
הללמא המרל ועיגה תישונאה היצנגילטניאהו ישונאה םויקה
תא רקוחה עדמה - היגולוכיספה הדשב יכ דע ,ךכ לכ
יחרכה יאנת אוה חתמש הנעטה ףא תעמשנ - םדאבש ילאטנמה
.תיתריצי היצנגילטניאל
רופיש ןעמל שרדנ חתמש ןימאהל אוה יגארט המ דע
.תויתריציהו םייחה
-תובר םהיתוריצי תא ורצי םינמאו םיררושמש םירמוא
תורובב ןרוקמ הז גוסמ תועיבק .חתמ תחת רתויב הארשהה
.תוביסנה וא ןמזה ץחל ןיבל חתמ ןיב ןיחבהל תלוכי יאבו
הריצי תריציל איבהל םימעפל יושע תוביסנה וא ןמזה ץחל
תישפוחו העוגר ןמאה לש וחור רשאכ קר תאז ךא ,רתוי תחבושמ
.ץחל ותוא בקע חותמ אוה השענ אל רשאכו

"םייחה תונמאו היווהה עדמ" :ךותמ


.ילאמשה חומה -,ןה תולבוקמ תויתריצי תושיג
.ינמיה חומה ןה - "הבשחמה תוילכמ"
היצנגילטניאל ונלש רשקה אוה ינמיה חומהש ,הארנש ןוויכ
אפלאה סלפמבש ןוויכו ,םוקיה לש עדומ תתה לש המוצעה
,הארנ ,ילאמשה חומל הווש ןפואב דקפתל ינמיה חומה ליחתמ
.הרידא היצנגילטניא התואל "םירבוחמ" ונא אפלאה סלפמבש

אוהו ,םוטאה תא סורה :היגרנאמ עבונ ונלש ימשגה םלועה
.היגרנא בצמל רוזחי
.האצותה אוה רמוחה .הביסה איה היגרנא
.תיתריציה תויתביסה תמרב תאצמנ תועדומה לש היגרנאה
,ישפנ ןפואב ,יביטקייבואה םלועה ןמ םיגוסנ ונא רשאכ
היגרנאב םישמתשמ ונא ,יביטקייבוסה סלפמל םיסנכנו
.יתריצי -יתביס דממב ונלש תישפנה

" תישגר היצנגילטניא " : ךותמ

Back -רוזח

.תיטנגילטניא הריציו ,תיתריצי היצנגילטניא

"תימצע תועדומ" - ךיתושגר תעידי
תשחרתמ איהש תעב השגרהב הרכהה
.תישגר היצנגילטניאל דוסיה ןבא איה
שי עגרל עגרמ תושגרה רטנל תלוכיל
הייארל עגונה לכב תערכמ תובישח
.תימצע הנבהלו תיגולוכיספ
םייתימאה וניתושגרב ןיחבהל תלוכי-יא"
."םהידסחל ונתוא הריקפמ
יבגל רתוי הלודג תואדו ילעב םישנא
.םהייח לש רתוי םיבוט םיטוונ םה םהיתושגר
םינוכנ ויהיש ךכ תושגרב "לופיט"*
לע תינבנה תלוכי אוה םיתואנו
.תימצע תועדומ
םיקבאנ העורג וז םתלוכיש םישנא
הלא וליאו ,הקוצמ תושגרב ףרה אלל
ששואתהל םילוכי הב םינייטצמש
תולגתמה תוסובתו תוכופהתמ הבר תוריהמב
.םייחה ךלהמב
ינויח אוה עדי לש ותורשל תושגר סויג
תימצע היצביטומ תריציל בל תמושת ןתמל
.תויתריצילו ,בצמ לע הטילשו
,םיקופיס בוכיע,תישגר תימצע הטילש
לכ לש ודוסיב תואצמנ תויבסלופמיא תמילבו
.אוהש גוס לכמ גשיה
תרשפאמ "המירז"** לש בצמל סנכיהל תלוכיה
.םיגוסה לכמ ,ללכהמ םיאצוי םיעוציב

"תישגר היצנגילטניא" רפסה ךותמ
. ןמלוג לאינד ר"ד"תימצעה תועדומ"ה תבחרהו חותיפ
.תישגר היצנגילטניאל סיסבה איה
- "המירז"** ל םיעיגמ ונא הכרדש
,תיתריצי היצנגילטניאל
.תיטנגילטניא הריצילו
תושגרש החנהה תא תרתוס וז העיבק
.תויתריציל םימרות תימצע הנחבה אלל
םייתימאה וניתושגרב ןיחבהל תלוכי-יא")
(ןמלוג .ד ) - ."םהידסחל ונתוא הריקפמ

,"ההובג תימצעה תועדומ " ךותמ תרצונה הריצי
תיתריציה היצנגילטניאהש הריצי איה
---,התריציב םיפתתשמ תישגרה היצנגילטניאהו
---."ללכהמ םיאצוי-םיעוציב םירשפאמו"
(ןמלוג .ד )


,ןמליג ר"ד רמואש יפכ וא ,םיכרדה םה המ
ריבגהל ידכ עצבל ונילע רשא ,"לופיט"*
.ךשמהב ? ונלש תימצעה תועדומה תא קימעהלו


                    ^   הלעמל רוזח                         
- ןושלב הינפה ,דחאכ םישנו םירבג רובע בתכנ שריה הירלגב טסקטה
.תירבעה הביתכב לבוקמכ ,דבלב חוסינה תוחונ ןעמל איה רכז
. רושיא אלל שריה הירלגב גצומה רמוח לכ לפכשל וא קיתעהל ןיא
HIRSH GALLERY - (c) - תורומש תויוכזה לכ