ביבא לת תוירלג

 

SOMMER CONTEMPORARY ART

החיתפ תועשו םימי
12:00 - 20:00 'ה - 'ב
10:00 - 14:00 'ו

03-5600630 'לט 64 דלישטור 'דש


Start Art

החיתפ תועשו םימי
10:00 - 12:00 16:00 - 19:00 'ה - 'א
10:00 - 13:00 'ו

03-6912988 'לט ירחסמ ףתרמ ןיכי תיב ביבא לת 2 ןלפק בוחר


TW0 46

החיתפ תועשו םימי
10:30 - 19:00 'ה - 'א
10:30 - 15:00 'ו

03-6022464 ביבא - לת 246 הדוהי ןב בוחר


םילספהו םירייצה תדוגא

לט ביבא לת 9 יזירחלא בוחר ' 03-5246685


לאפוא

החיתפ תועשו םימי
11:00- 19:00 'ה - 'ב
11:00- 13:30 'ו

57 דלישטור תורדש
ביבא לת


בגש ןולא

החיתפ תועשו םימי
12:00- 19:00 'ה - 'ב
10:00- 13:00 'ו

-2המוק ןתנוי תיב 23 ךלמה לואש תורדש
ביבא לת


לגנא

החיתפ תועשו םימי
10:00 - 14:00 17:00 - 20:00 'ה - 'א
10:00 - 14:00 'ו

03-5225637 'לט ביבא לת 26 ןודרוג בוחר


תרפא

החיתפ תועשו םימי
11:00 - 13:00 17:00 - 19:00 'ה - 'ב
10:30 - 12:00 'ו

03-5237624 'לט ביבא לת 21 ןודרוג בוחר


טניב

החיתפ תועשו םימי
10:00 - 13:00 16:00 - 19:00 'ה - 'ב
10:00 - 13:00 'ו

03-5238910 'לט ביבא לת 15 ןמשירפ בוחר


םעה תיב

החיתפ תועשו םימי
9:00- 18:00 'ה - 'א
9:00- 12:00 'ו

ןיטנרולפ תנוכש 4 ךרכבמ יברה
ביבא לת


'מ יול'ג

החיתפ תועשו םימי
10:00 - 13:00 'ה - 'ב
10:00 - 13:00 'ו

03-6295473 03-5253389 'לט ביבא לת 7 ןוסקילג בוחר


ןועבג

החיתפ תועשו םימי
13:00 - 10:00 ה-ב
19:30 - 17:00
13:00 - 10:00 'ו'א
שארמ םואיתב וא

5225427 'לט ביבא לת 35 ןודרוג הוחר


ןודרוג

החיתפ תועשו םימי
10:00 - 13:00 17:00 - 20:00 'ה - 'ב
10:00 - 13:00 'ו
17:00 - 21:00 תבש

03-5244862 'לט ביבא לת 95 הדוהי ןב בוחר


1 + 2 סורג

5 רעש רטנס ףוגנזיד 1 סורג
בל ענלוקל תחתמ רטנס ףוגנזיד 2 סורג
תועש 24 םוי ידימ

רטנס ףוגנזיד


םוליצל הירלג אדאד

החיתפ תועשו םימי
16:00 - 22:00 'ה - 'א
10:00 - 16:00 'ג
09:00 - 13:30 'ו

03-5186539 'לט ךרכבמ יברה תניפ 6 טרפמוק


ריבד

החיתפ תועשו םימי
10:00 - 13:00 17:00 - 19:30 'ה - 'ב
10:00 - 13:00 'ו
10:00 - 13:00 תבש

03-6043003 'לט ביבא לת 'ח םידבוע תונועמ 11 םוחנ בוחר


ןונד

החיתפ תועשו םימי
10:30 - 13:00 17:00 - 19:00 'ה - 'ב
10:30 - 13:00 'ו

03-5225847 'לט ביבא לת 42 גורפ בוחר


די תודובע שיורד

החיתפ תועשו םימי
09:00 - 13:00 16:00 - 19:00 'ה - 'א
09:00 - 14:00 'ו

03-5230171 'לט ביבא לת 21 זוה בד בוחר


הירלגה

החיתפ תועשו םימי
10:30 - 13:30 16:30 - 20:00 'ה - 'א
09:30 - 14:30 'ו

03-6427910 'לט ביבא לת 'ג ביבא תמר 31 ריאמיחא בוחר


בוכורובב הירלגה

החיתפ תועשו םימי
21:00 - 24:00 'ה - 'א
09:00 - 15:00 'ו

03-5282420 'לט ביבא-לת 26 ןיקניש בוחר


תרחאה הירלגה

החיתפ תועשו םימי
09:00 - 18:00 'ה - 'א
09:00 - 12:00 'ו

ביבא - לת 10 םרזה בוחר תויפלת תללכמ


הליוה

13:00 - 21:00 'ה - 'א
10:00 - 16:00 'ו

ביבא-לת 64 תליא בוחר ןתשוחנ םחתמ 5 רטאה ליבש


החמומה

החיתפ תועשו םימי
17:00 - 20:00 'ה - 'ב
10:00 - 13:00 'ו'ה'ג

03-5107854 'לט ביבא לת 40 יזבש בוחר


יתפרצה ןוכמה

09:00 - 21:30 'ה - 'א
09:30 - 12:30 'ו

03-5103848 'לט ביבא-לת 38 הלואג בוחר


ץוביקה

החיתפ תועשו םימי
10:00 - 13:00 17:00 - 19.30 'ה - 'ב
10:00 - 13:00 'ו

03-5232533 'לט ביבא לת 25 זוה בד בוחר
mailto:mel_un@hatzor.org.il
http://www.kibbutzgallery.org.il/


תונולח

החיתפ תועשו םימי
10:00 - 13:00 'ו - 'א
17:00 - 19:00 'ה - 'ב

5251929 'לט 35 רודלפמורט בוחר


ןמסוא הבוט

החיתפ תועשו םימי
11:00 - 13:00 17:00 - 19:00 'ה - 'ב
11:00 - 13:00 'ו

03-5232484 'לט ביבא לת 100 הדוהי ןב בוחר


רתסא לט

החיתפ תועשו םימי
12:00- 20:00 'ה - 'ב
10:00- 13:00 'ו

101 יולה הדוהי
ביבא לת


28 תפי

החיתפ תועשו םימי
10:00 - 13:00 17:30 - 20:30 'ה - 'א

03-6813711 'לט ביבא לת ופי 28 תפי בוחר


סובמיל

החיתפ תועשו םימי
17:00 - 19:00 'ה 'ד 'ב
10:00 - 13:00 'ו

03-5220678 'לט ביבא לת תירוביצה הניגב טלקמה 161 הדוהי ןב בוחר


טבמ

החיתפ תועשו םימי
10:30 - 13:30 17:00 - 20:00 'ה - 'א
10:30 - 14:30 'ו

03-5232484 'לט ביבא לת 100 הדוהי ןב בוחר


הוורנמ

החיתפ תועשו םימי
20:30 : 24:30 תבש - 'ב

ביבא לת 20 הבאושה תיב בוחר


ביבא-לתב דרשמ

החיתפ תועשו םימי
17:00 - 20:00 'ו - ד - 'ב
שארמ םואיתב וא

5254191 'לט רוחאמ רצחב 1 ךלמה המלש בוחר


אגנ

החיתפ תועשו םימי
10:00 - 13:00 17:00 - 19:30 'ה - 'ב
10:00 - 13:00 'ו

03-5232484 'לט ביבא לת 100 הדוהי ןב בוחר


רפונ

החיתפ תועשו םימי
10:00 - 13:00 16:30 - 19:30 'ה - 'ב
10:00 - 13:00 'ו

03-5229238 'לט ביבא לת 29 ןודרוג .ל.י בוחר


ןמא ילנ

החיתפ תועשו םימי
11:00 - 14:00 17:30 - 20:00 'ה - 'ב
11:00 - 14:00 'ו

03-5232003 'לט ביבא לת 26 ןודרוג בוחר


םינמאה תואנדס

החיתפ תועשו םימי
17:00 - 19:00 'ה - 'ב
11:00 - 13:00 תבש - 'ו

03-6830505 'לט ביבא לת 18 טלפילא בוחר


ץינייטש ימע

החיתפ תועשו םימי
17:00 - 19:30 'ה 'ד 'ב 'א
11:00 - 13:00 'ה 'ב
10:00 - 13:00 'ו

03-5101594 'לט ביבא לת 38 יזבש בוחר


לברא הילמע

החיתפ תועשו םימי
11:00 - 13:00 17:00 - 21:00 'ה - 'ב
11:00 - 13:00 'ו
19:00 - 22:00 תבש

03-5444399 'לט ביבא לת 3 ןויצ רעש בוחר


השרדמה ראפ

החיתפ תועשו םימי
17:00 - 20:00 'ה - 'ב
10:30 - 13:00 'ו

28 ןודרוג
ביבא לת


סולופופ

החיתפ תועשו םימי
17:00 - 20:00 'ה - 'ב
10:00 - 14:00 'ו

03-6836060 'לט ביבא לת םראפרפוסה ירוחאמ הדירי ףתרמב רטנס ףוגנזיד


שקרפ

החיתפ תועשו םימי
10:00 - 20:30 'ה - 'א
10:00 - 14:00 'ו
19:00 - 22:00 ש"צומ

03-6834741 'לט הקיתעה ופי 5 םיגד לזמ תטמס בוחר


16 וק

17:00 - 20:00 'ה - 'א
10:00 - 13:00 'ג

6 םימיה תשש
ביבא לת


לב ךירנייה ןרק

12:00 - 17:00 'ה - 'א
11:00 - 14:00 'ו

24 ןימינב תלחנ
ביבא לת


דלפנזור

החיתפ תועשו םימי
10:00 - 13:00 17:00 - 20:00 'ה - 'א
10:00 - 14:00 'ו

03-5229044 'לט ביבא לת 147 ףוגנזיד בוחר


ןמואל הוולש

10:00 - 20:00 'ה - 'א

193 לוריבג ןבא
ביבא לת


שולש

החיתפ תועשו םימי
10:00 - 13:00 17:00 - 19:30 'ה - 'ב
10:00 - 13:00 'ו

03-5289713 'לט ביבא-לת 5 ןיסיח בוחר


ןמרא הרש

החיתפ תועשו םימי
17:00 - 19:00 'ה - 'ב
10:30 - 13:00 'ו

03-5225790 'לט ביבא לת 4 הריד 29 ןודרוג בוחר


ןושיק הרש

החיתפ תועשו םימי
10:00 - 13:00 17:00 - 20:00 'ה - 'א
10:00 - 13:00 'ו

03-5225069 'לט ביבא לת 31 גורפ בוחר

 

Home                   Back - רוזח