םורד תוירלג

 

ןוירוג ןב תטיסרבינואב הירלג

החיתפ תועשו םימי
09:00 - 19:00 'ה - 'א
10:00 - 12:30 'ו

08-6461765 'לט יקסבוטולז ןמטיירק ןיינב ןוירוג ןב תטיסרבינוא


יראב ץוביקב הירלג

החיתפ תועשו םימי
19:30 - 21:00 'ו
12:30 - 14:00 תבש

08-949270 'לט יראב ץובק


ןענ ץוביקב הירלג

החיתפ תועשו םימי
19:00 - 21:00 'ו

08-9442461 'לט ןענ ץובק


רוצח הירלג

םושירו םירויצ רנ-רוא בד
לוסיפ רשירק באז
עבק תכורעת

08-8579405 רוצח ץוביק


ןושחנ הירלג

החיתפ תועשו םימי
19:00 - 21:00 'ו
12:30 - 14:00 תבש

08-9249334 'לט ןורטל רזנמ דיל ןושחנ ץובק


תונמאל הירלגה

החיתפ תועשו םימי
16:00 - 20:00 'ה - 'א
09:00 - 12:00 'ו
11:00 - 14:00 תבש

08-9492239 'לט תובוחר 2 ןידלוג בוחר


תונמאל הירלג םירואיצ

החיתפ תועשו םימי
19:00 - 20:30 'ו
11:00 - 14:00 תבש

08-9920111 'לט םירוא ץובק

 

Home                   Back - רוזח