ןופצ תוירלג

 

יריאמ תיב הירלג

החיתפ תועשו םימי
ינופלט םואתב

04-9990020 04-9800248 'לט בגשמ .א.מ םילבוי


ירבכב הירלג

החיתפ תועשו םימי
19:30 - 21:00 'ו
12:30 - 14:00 תבש

04-9952252 'לט ירבכ ץוביק


ץע לש עגמ תיירגנב הירלג

החיתפ תועשו םימי
10:00 - 21:00 תבשו 'ה - 'א
10:00 - 15:00 'ו

04-9991101 'לט )בגש שוג( בגשמ ןוידרת .ת.א


יח לת רצח הירלג

החיתפ תועשו םימי
08:00 - 16:00 'ה - 'א
08:00 - 13:00 'ו
10:00 - 17:00 תבש

04-6951333 'לט ןוילע לילג יח לת


ןועבט הירלג

החיתפ תועשו םימי
08:00 - 13:00 'ה - 'א
10:00 - 15:00 'ה 'ג 'א
08:00 - 11:00 'ו

04-9835506 'לט ןועבט לדגמה בוחר החצנהה זכרמ


םחפ לא םוא תונמואל הירלג

החיתפ תועשו םימי
09:00 - 13:00 16:00 - 18:00 'ה - 'א
12:00 - 18:00 תבש

04-6315257 'לט 30010 םחפ .א.א 174 .ד.ת ןטאבלא תנוכש


ירלגמיס הירלג

החיתפ תועשו םימ
שארמ םואיתב וא 11:00 - 17:00 תבשו

04-8575214 'לט םידגמ בשומ


םינמאה תירק הירלג

החיתפ תועשו םימי
08:00 - 13:00 16:00 - 19:00 'ה - 'א
08:00 - 12:00 'ו

04-9835308 לט ןועבט תירק ס"נתמ


םימיה הפצמ

החיתפ תועשו םימי
10:00 - 18:00 'ה - 'א
10:00 - 15:00 'ו
11:00 - 14:00 תבש

04-6999666 'לט הניפ שאר םימיה הפצמ ןולמ

 

Home                   Back - רוזח