םילשורי תוירלג

 

סייפטרא

החיתפ תועשו םימי
17:00 - 19:00 'ה 'ג
11:00 - 13:00 'ו

02-5662423 'לט םילשורי 5 הריפצה בוחר


םינמאה תיב הירלג

החיתפ תועשו םימי
10:00 - 13:00 16:00 - 19:00 'ה 'א
10:00 - 13:00 'ו
11:00 - 14:00 תבש

02-6252636 'לט םילשורי 12 דיגנה לאומש בוחר


הרונ הירלג

החיתפ תועשו םימי
11:30 - 13:00 16:00 - 18:00 'ה - 'א
11:30 - 14:00 תבש

02-5632849 'לט םילשורי 9 ןומימ תורדש


תינוריעה הירלגה

החיתפ תועשו םימי
09:00 - 19:00 'ה 'א
09:00 - 13:00 'ו

02-6256937 'לט םילשורי 17 ופי בוחר

 

Home                   Back - רוזח