הפיח תוירלג

 

הפיח לארשיב םילספהו םירייצה תדוגא

החיתפ תועשו םימי
09:00 - 13:00 16:00 - 19:00 'ה - 'א
10:00 - 13:00 תבש

04-8522355 'לט הפיח 24 תונויצה תורדש


ART GALLERY

החיתפ תועשו םימי
17:00 - 21:00 'ה - 'א
10:00 - 13:00 'ו
20:00 - 22:30 ש"צומ

הפיח רטנס יטיסה זכרמ 6 ןוירוג ןב תורדש


םינבל די תיב

החיתפ תועשו םימי
09:00 - 13:00 17:00 - 19:00 'ה - 'א
09:00 - 13:00 'ו
10:00 - 13:00 17:00 - 20:00 תבש

04-8254386 'לט הפיח 48 ןוקריה בוחר


רמוחב די הירלג

החיתפ תועשו םימי
10:00 - 13:00 16:00 - 19:00 'ה 'ד 'ב 'א
10:00 - 14:00 'ו 'ג

04-8629239 'לט הפיח 'א 9 הדסמ בוחר


השדחה הירלגה

החיתפ תועשו םימי
17:00 - 20:00 'ה - 'א

04-8229278 ןופלט הפיח 71 רבליס ללה אבא בוחר


טוטנטוה

החיתפ תועשו םימי
10:00 - 24:00 עובשה לכ

04-8661336 'לט הפיח 8 סומע בוחר


הפיח ינוריע ןורטאית

החיתפ תועשו םימי
18:00 - 20:00 תבש 'ה - 'א

04-8600555 'לט הפיח 50 רנזבפ בוחר

 

Home                   Back - רוזח