זכרמ תוירלג

 

םי תבב םילספהו םירייצה תדוגא

החיתפ תועשו םימי
17:00 - 20:00 'ה - 'א
10:00 - 13:00 תבש

5068645 'לט קביר תיב


ןולא הירלג

החיתפ תועשו םימי
10:00 - 13:00 16:00 - 19:00 'ה 'ג 'א
10:00 - 13:00 'ו

03-5408360 'לט ןורשה תמר 101 ןיקשיסוא בוחר


הרבמב הירלג

החיתפ תועשו םימי
10:00 - 14:00 תבשו 'ו
שארמ םואתב וא

03-5367625 'לט דוהי קוטסילאיב .ק 20 ריאמ הדלוג בוחר


תינוריעה הירלגה

החיתפ תועשו םימי
09:00 - 13:00 18:00 - 21:00 'ה - 'א
11:00 - 13:00 תבש

09-7415649 'לט אבס רפכ 12 הלואג בוחר


ןויצל ןושאר תוברתה לכיה

החיתפ תועשו םימי
10:00 - 21:00 'ה - 'א

03-9484848 ןופלט


גרבנייטש ש"ע תונמאו תוברתל ןכשמה

החיתפ תועשו םימי
10:00 - 19:00 'ה - 'א

03-5598438 'לט ןולוח תרש תירק 21 תשומחתה תעבג בוחר


6 וידוטס

החיתפ תועשו םימי
10:00 - 13:00 17:00 - 20:00 'ה - 'ב
10:00 - 13:00 'ו
17:00 - 20:00 תבש

09-8331352 'לט הינתנ 6 ןויצל ןושאר בוחר


םייתעבג ןורטאית

החיתפ תועשו םימי
09:00 - 19:00 'ה 'ב
תוגצה תועש יפל תבשו 'ו

03-7325340 'לט םייתעבג 40 זמר בוחר

 

Home                   Back - רוזח