תונמאב םיגשומ

המדאה תונמא קסילבוא דרגנווא
הילטא ןינוקיא ףוגה תונמא
תואטורג תונמא יתונמא יוטב יעצמא הקיטתסא
הימדקא םזינויסרפסקא םזינויסרפמיא
תויצקודורפר יטנק יטסיבוק ןונגס
זלוק תילטנמונומ הריצי יביטרוגיפ רויצ
טקמ טנמוינומ םינוכוטפירט
סואה ואב תימהוב תונמא ןינב תונמא
הקיליסב לאלצב ןוזיברב תלוכסא
קורבה תונמאCan't see Hebrew  | שומיש יאנת  |  תישארה הסינכל   |   םיפדעומב הז זומע רומש


"המדאה תונמא"


"עקרק תונמא " םג ארקנש תונמא לש גוס
םישישה תונש ףוסב ורציש םינמא ויה היצולחש
. 20-ה האמה לש
םתריצי לש םלג רמוחל המדאה תא ושע םה
: ומכ םייעבט םלג ירמוחב קר ושמתשהו
. דבלב םייעבט םירמוחו ץע , םינבא ,רפע
םי- תפש לע וא רדמב ורצי קלח
.םיעלסו רפע לש תונוט וקיתעהו
,הירמ הד גנול, םהבו םירחא
.הירלגה ךותל ןוציחה םלועה תא וסינכה
.םהיתולועפ תא וחיצנה ריוא ימולצ

"קסילבוא"


ךלוהו דדחתמה ןבא דומע - תירצמה תונמאב
. הלעמ יפלכ
וא יעוביר וסיסב , דחא ןבא שוגמ ףלוגמ ללכ כ"דב
.רצו הדימריפ יומד ןוילעה והצק וליאו עבורמ
ופוצו המודא טינרגמ כ"דב ובצחנ םיקסילבואה
. ףסכבו בהזב הצקב
תובותכ ותרחנ ויתועלצמ דחא לכ לע
. םימוטרח בתכב
הריפסה ינפל 16 -ה האמ םיבושחה םיקסילבואה
: םיאצמנו םירצממ וקתעוה
. אמור - ונאב'וג ןס הדאיפב .1
. קרוי וינ - קראפ לארנסב .2
. ןודנול - הזמתה תודג .3
. סיראפ - דרוקנוק הל הד סלפ .4


"דרגנווא"


תנייצמה "ץולח ליח" הנבומש תיתפרצ הלימ
תרוסמהמ םיגרוחה םינמא וא תונמא תוריצי
הסיפתב םייסנ ךורעל ידכ , תימדקאה תיסאלקה
. םהלשמ ךרדב תיתונמא

"הילטא"


. ןמאה- תנדס וא וידוטסה תא תניצמה תיתפרצ הלימ

"ןינוקיא"


שודק לש ספיספ וא ריק רויצ , ץע לע רויצ
.תיתד תוישא וא
תוינויה , תויטנזיבה תויסנכב וריוצ םיבר ןינוקיא
. (תויסורה ) תויבלסוברפהו
.םהל וללפתהו השודק םהל וסחי וללה תויסנכה ינימאמ

"ףוגה תונמא"


ויתונויער תגצהל שמשמ ןמאה ףוג םהב תונמא תורוצ
. םתשחמה וא םייתונמאה
. םיגצימ וא םיגניננפהב רקיעב

"תואטורג תונמא"


20-ה האמב החתפתהש תונמא תרוצ
תורטמל הלצונ תובוחרה תלוספ הב
. דחי םג תויסומלופו תויטטסא
,סרטיוש, היה רציש ןושארה
ב"הראו הפוריאב החתפתה איה כ"חא
. יצילואפו ןוסלינ זיאול , גרבנשואר י"ע"יתונמא יוטב יעצמא"

םירמוחהו תוטישה לולכמ תא ןייצמה חנומ
ןמא לש ותונמא תא םישמשמה םינושה
. תמיוסמ תונמא וא

"הקיטתסא"


םיגשומה רוכבב קסועה היפוסוליפה יפנעמ דחא
תונמא תריצי טופישל הדימ תומא "יפוי" ןוגכ
. תונמאה תורוקיב תוססובמ וילעש , ןנוימלו
1762 בילטוג רדנסכלא ינמרגה ףוסוליפה
. הז חנומ עבטש אוה

"הימדקא"


תונמאה םוחתב םירקוח וא םינמא תרובח
. יעוצקמ דסומב םידגואמה
. תינויה תוברתב הלימה רוקמ
תולעהל ודעונ םינשה תוברב ורצונש תוימדקאה
.תוינויע תוירואת םג ותוא דמללו ןמאה לש ונרק תא

: םלועב תומסרופמ תוימדקא

. ס"הנפל 387 הנותאב ןוטלפא לש הימדקאה -
1564 הצנריפב ירזו לש םושירל הימדקאה -
. ול'גנאלאכימ םג דמל הב
. אמור - שודקה סקול ש"ע הימדקאה -
. סיראפ - לוסיפו רויצל תיתוכלמה היצדקאה -
. קרוי וינ 1802 תופי תויונמואל תיאקירמאה הימדקאה -
. קרוי וינ - 1826 - בוצעל תימואלה הימדקאה -
" םזינויסרפסקא"

רתוח םזינויספסקאה , העבה ורקעש תונמאב םרז
תא קוידב ראתמ וניא , עבטה יפלכ תורחב גהונ םירבדה תוהמל
. ימינפה ורוא וליגל ףאוש אלא , ויתוארמ

"יטנק"
ףוגל םינקמה תוחוכ , העונתה תרותב קסועה ןמא , העונת
. םיפוגה תעונת תא םינשמה וא העונת

"תויצקודורפר"

וא םולצ י"ע םירוזחש וא םירויצ הנומת לש םיקתעה
. תרחא ךרד לכב

"םזינויסרפמיא"
תומשרתהב רקעה תא האורה תונמאב ןונגס - יטסינויסרפמיא
. ןמאה לש ןושארה םשורה יפל תואיצמה תסיפתב ,

"יטסיבוק ןונגס"

20-ה האמב הדלונ לוסיפהו רויצה תונמאב העונת, םזיבוק
. קארבו וסאקיפ םינמואה י"ע החתופו
. יאקירפאה יטבישה לוסיפהמ ועפשוה
, "לסוו" תונמאה רקבמ היה םזיבוק חנומה תא עבטש ימ
. םיפונה לש תוירטמואיגה תורוצה תא "םזיבוק" חנומב ראת אוה
לש שדח גוס רוציל הצר םזיבוקה
אלא , תוירטמואיג תורוצ תרזעב קר אל , רתוי רחואמ םזילאיר
. ם'יזאלוק םגו תורוזג םילימו תויתוא בולש י"ע

"'זלוק"

. הנומתל ינועבצ טפט וא ריינ תוסיפ וא םינותע ירזג ףףורצ

"תילטנמונומ הריצי"

. דעל דמוע ןתיאו ידוסי לודג םוצע
. וקמועבו ויבועב לודגה ורועישב םשור השוע

. ערואמ וא םדא רכזל הלודג ןורכז תבצמ - טנמוינומ

. תובכש וא םיקלח המכ ןב ירויצ ףורצ - םינוכוטפירט

"יביטרוגיפ רויצ"

. תורוצ וא םייח ילעב , םישנא לש תויומד תוארל ןתינ וב רויצ

"טקמ"
, תויצרופורפה, םגדה תא קדוב ןמאה וב רמוחמ ןטק לספ
.ץע וא ןבא - רחא רמוחב ותריצי תא רוציל תורשפאהו
. "טקמ" וא "לדומ" םיארוק ןטקומה םגדל
סואה ואב

.תויונמואלו בוצעל תולכירדאל הובגה ינמרגה רפסה-תיב
. סויפורג רטלו לכירדאה י"ע 1919 תנשב דסונ
: תויונמאה לכ תא תחא גג תרוק תחת דמלל התיה הרטמה
. תולכירדאב םבלשל ידכ , תישומישו, תירוטע תונמא, לוסיפ,רויצ
ןב סרוק ורבע ס"היבב ודמלש םיטנדוטסה לכו , תויונמואה לכ זכרמ אוה ןינבה
.ןינבב ןבשל ידכ תוקינכטהו תורוצה , םירמוחה לכ תרכהל םישדוח השיש
, רימ סנה לכירדאה , סויפורג : ויה םימסרופמה םירומה
. יקסנידנקו , רמלש , הלק , ןטיא , רגינייפ : םירייצה
םלועב עיפשהל וכישמה תונויערה ךא , םיצאנה י"ע ס"היב רגסנ - 1933ב
. םירומהמ םיבר ובשיתה םש ב"הראב רקיעבו

תימהוב תונמא

( ונימי לש היקבולסוכ'צ) הימהובב תיתונמאה היחתה תפוקתב הרצונש תונמאה
. 15-ה האמה תישארו 14-ה האמה ףוסב
לע העפשה העדונ הניוו גארפ היה הזכרמש תימהובה תונמאל
. ימואלניבה יתוגה ןונגסה תווהתה

ןינב תונמא

"יניב" הנוכמה יאקירפאה טבשה לש ותכלממב הרצונש תיאקירפא תונמא
. ר'זינ רהנה תתלדל חרזמ ןופצמ םויה בשויו
, תובר תונמא תוריצי ורצונ ותדוקפבו , םינמאה ןורטפ היה יאקירפאה טבשה לש ךלמה
. ץעב תפלוגמ וא , הלולח הזנורבב ןקלח
ףסואהמ דבוכמ קלח 1897 תנשב ןודנולל האיבה תיטירב תחלשמ
. יסאלק ןונגסב רצונש
. םויה דע דובעל םיכישממ ןינב ינמא


הקיליסב

םינוש םיינוליח םיכרצל הליחתב שמיש םש הקיתעה אמורב ורוקמש ךראומ םלוא וא הנבמ
. תינויב ךלמ - "סואליסב" - תינוימ רזגנ ומשו ךלמה ןומרא היה הז הליחתבו
טפושה בשי םש לגועמ סיספאב והצקב םייתסמ םידומע וקלח ימינפה וללח תא
. תיברעמה תורצנב תויסנכה לכ ונבנ וז תנוכתמב . לשומה וא
. תוחבזמ ןהבו תולפק סיספאה ידיצ ינשמו הלהקמל םוקמ םהל ףסוותיה

לאלצב

. תבשחמ תכאלמו תוינמואל רפס תיב
, ץש סירוב י"ע 1906 תנשב םילשוריב דסונ ס"היב
"ירוא ןב לאלצב" ש"ע ארקנ ס"היב , םינושארה םידימלתה תשש תא ומע איבהש לספה
. יכנתה ןכשמה הנוב
. םהיתוריצי רוכמל םג ולכוי םינמאהש ידכ תונמאל ךנחל התיה ס"היב תרטמ
. ןתיא היה ובצמו םידימלת 460 ס"היב הנמ 1911 תנשב ודסוהל םינש 5 ירחא
32 תנש דע רגסנ ס"היבו הינמרגמ תיפסכה החימתה הקספ הנושארה םלועה תמחלמב
ארקינו שדחמ חתפנ ס"היבו הפוריאב תומורת סייגל בוש ץש חילצה 1932 תנשב
. וקדוב ףסוי לש ותלהנהב " שדחה לאלצב"
. תילטניירואה תיחרזמה תוברתהמ עפשוהו םזילאירל ךנחל זא דיפקה ס"היב

ןוזיברב תלוכסא

םתארשה תא ובאשש 19-ה האמה לש 40-ה תונשב םייתפרצ ףונ ירייצ תצובק
. םיידנלוהו םיילגנא ףונ ירויצמ
. םיימשה תפיכ תחת , יעצמא יתלבו רישי חרואב עבטו ףונ ירויצ היה דוסיה
. םיטסינויסרפמיאל תודוסיה תא וחינה םה
. ורוקו הלימ , וסור רודואת , הרפיצ , הינפ הל הד סאיד , יניבוד : ויה םיבושחה


קורבה תונמא

. ןקוקורה תפוקתל םזירינמה תפוקת ןיב הפוריאב טלשש יתונמא ןונגס
17-ה האמב טלשש ןונגס , תוצילמ , םיזע תושגר , תוימנידב ןייפואמש ןונגס
. 18-ה האמה דע
. עדמהו הקיזומה לע םג עיפשה הז ןונגס
תומזגומ םינפ תועבהו הזע תויתעונתל םינווכתמ " תיקורב תונמא" יוטיבב םישמתשמ רשאכ
. יטסינלהה לספה לש
. העונתה לש הדסימ ויה י'צרק ינבו ו'גאורק , אמורב לחה קורבה
. הפוצה לע עיפשהלו תחא תבב לוסיפהו רויצה תא בלשל ןתינש חיכוהש ןואגה היה ינינרב
. תונוש תוצראל ןונגסה טשפתה הילטיאמ
. הלפשה תוצראב קורבה יריצ לודג היה סנבור
, תוילותק תוצראב רקיעב שרתשה יקורבה ןונגסה
. תוחפ ראופמ ןונגס ופידעה םיטנטסטורפה